Eszkola

Wzór na saldo bilansu obrotów bieżących wzór

Wzór na saldo bilansu obrotów bieżących ma postać:

\(BB = B_a \: - \: w_{BB} Y \: - \: w_e \dfrac{e \: P_k}{P_z}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(BB\) - saldo bilansu obrotów bieżących

\(B_a\) - autonomiczny element bilansu

\(w_{BB}\) - parametr określający wrażliwość bilansu obrotów bieżących na zmiany dochodu narodowego

\(Y\) - dochód narodowy

\(P_k\) - poziom cen krajowych dóbr

\(P_z\) - poziom cen zagranicznych dóbr

\(w_e\) - parametr określający wrażliwość bilansu obrotów bieżących na zmiany realnego kursu walutowego (takim mianem określa się zazwyczaj iloczyn nominalnego kursu walutowowego i relacji poziomu cen dóbr krajowych do poziomu cen dóbr zagranicznych)


Wzory na saldo bilansu płatniczego

Wzór na saldo bilansu obrotów bieżących - jak stosować w praktyce?

6×5 =