Eszkola

Wzór na obliczanie PKB metodą sumowania wydatków wzór

Wzór na obliczanie PKB metodą sumowania wydatków ma postać:

\(PKB = C_k + I_k + G_k + E_{xk}\)

lub

\(PKB = C + I + G + E_x - I_m\)

lub

\(PKB = C + I + G + X\)

Wyjaśnienie symboli:

\(PKB\) - produkt krajowy brutto

\(C_k\) - wydatki na dobra konsumpcyjne (produkty i usługi) wytwarzane w kraju

\(I_k \) - wydatki na krajowe dobra inwestycyjne

\(G_k\) - wydatki rządowe na wytwarzane w kraju finalne produkty i usługi, z wyłączeniem płatności transferowych

\(E_{xk}\) - wydatki zagranicy na krajowe dobra eksportowe

\(C, I, G, E_x\) - zaierają komponenty z importu

\(I_m\) - wielkość łącznegi importu

\(X\) - eksport netto (różnica między eksportem a importem)

Subskrypty k przy poszczególnych symbolach oznaczają, że brane są pod uwagę tylko wydatki na dobra krajowe (pomijane są wszlekie produkty i usługi z importu)


Wzór na obliczanie PKB metodą sumowania wydatków - jak stosować w praktyce?

1+5 =