Eszkola

Wzory geograficzne wzór

Zagadnienie

Wzór

Objaśnienia

Jednostka

Przyrost naturalny

PN – U - Z

PN – przyrost naturalny
U- urodzenia
Z - zgony

Ilość osób

Współczynnik przyrostu naturalnego

Wpn = (PN/ L) x 1000

Wpn – współczynnik przyrostu naturalnego
PN – przyrost naturalny
L – liczba ludności

promile

Saldo migracji

SM = I - E

SM – saldo migracji
I – liczba imigrantów
E – liczba emigrantów

Ilość osób

Współczynnik salda migracji

Wsm =( SM/ L)x 1000

Wsm – współczynnik salda migracji
SM- saldo migracji

promile

Przyrost rzeczywisty

PR = PN + SM

PR – przyrost rzeczywisty
PN – przyrost naturalny
SM – saldo migracji

Ilość osób

Współczynnik przyrostu rzeczywistego

Wpr = Wpn +Wsm

Wpr – współczynnik przyrostu rzeczywistego
Wpn – współczynnik przyrostu naturalnego
Wsm – współczynnik salda migracji

promile

Gęstość zaludnienia

Gz = L /P

Gz – gęstość zaludnienia
L – liczba ludności
P - powierzchnia

o/ km2

Współczynnik urbanizacji

Wu = Lm /L

Wu – współczynnik urbanizacji
Lm – liczba ludności miejskiej
L – liczba ludności ogółem

%

Amplituda temperatury

A – Tmax - Tmin

A – amplituda
Tmax – najwyższa temperatura
Tmin – najniższa temperatura
Różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą

ͦC

Bilans handlu zagranicznego

Bh = E - I

Bh – bilans handlu zagranicznego
E – eksport
I - import

waluta

Skala mapy

M= (1 x D) /  d

M – skala mapy
D – odległość w terenie
d – odległość na mapie

Skala mianowana w cm

 

Wysokość względna

Wz = A – B

Wz – wysokość względna
A – wartość wysokości  bezwzględnej wyższej
B – wartość wysokości bezwzględnej niższej

metry

Wysokość Słońca nad horyzontem

21 marzec i 23 wrzesień

h= 90ͦ - q

 

22 czerwiec

h = 90ͦ - q - 23ͦ 27’ (S)
h = 90ͦ - q + 23ͦ 27’ (N)

 

22 grudzień
h = 90ͦ - q - 23ͦ 27’ (N)
h = 90ͦ - q + 23ͦ 27’ (S)


 

Q – szerokość geograficzna danego miejsca

 

Wzory geograficzne - jak stosować w praktyce?

1×3 =

Oprócz - wzór na wzory geograficzne może Ci się przydać