Eszkola

Migracje – typy

Migracją nazywamy przemieszczanie ludności związaną z tymczasowym lub stałym miejscem pobytu. 
W przypadku, gdy ktoś wyjeżdża z jakiegoś miejsca do innego nazywamy to emigracją, a osobę wyjeżdżającą emigrantem. Natomiast w przypadku, gdy ktoś przyjeżdża z jednego miejsca do drugiego jest to imigracją, a osoba przyjeżdżająca imigrantem
Jeśli od liczby imigrantów odejmiemy liczbę emigrantów danego miejsca na Ziemi to otrzymamy saldo migracji
Wynik dodatni świadczy o tym, że więcej osób przyjeżdża niż wyjeżdża, natomiast wynik ujemny odwrotnie. 
Gdy wynik salda migracji podzielimy przez liczbę ludności danego miejsca i otrzymany wynik przemnożymy przez 1000 promili otrzymamy współczynnik salda migracji.

Migracja można podzielić ze względu na przyczyny, czas trwania, zasięg przestrzenny.
Podział migracji ze względu na przyczyny obejmuje migracje swobodną i przymusową. Z pierwszą mamy do czynienia, gdy decyzja o migracji jest niczym nie wymuszoną, wolną decyzją osoby migrującej. W tej grupie wyróżnia się:
– zarobkową – ekonomiczną  – w poszukiwaniu lepszej pracy 
– społeczną – wśród nich mogą być szkolne, gdy osoba wyjeżdża z powodu dalekiej odległości do szkoły/uczelni, matrymonialne, gdy osoba zmienia miejsce zamieszkania w związku ze zmianą stanu cywilnego (po zawarciu małżeństwa), rezydencjalne, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania. 
– zdrowotne – najczęściej odbywają się do sanatoriów i uzdrowisk, w celu polepszenia stanu zdrowia 
– turystyczne – które stanowią wyjazdy urlopowe
– religijne – prowadzone w celu odwiedzenia miejsc kultu religijnego (pielgrzymki).
Drugą grupę stanowią migracje przymusowe, wśród których można wydzielić migracje zorganizowane większej grupy ludności, czyli repatriacje, wysiedlenia i deportacje. 
Repatriacja to powrót osoby kraju, która wcześniej została przymusowo z niego usunięta. 
Kolejną grupa migracji przymusowych są migracje żywiołowe, związane najczęściej z walką o przetrwanie z miejsc, gdzie ich życie jest zagrożone. Są to migracje wojenne i powojenne, uchodźctwo religijne, polityczne, ekologiczne. 
Ze względu na czas trwania wyróżnia się migracje stałe (całkowita zmiana miejsca zamieszkania), czasowe – okresowe, które z kolei dzieją się na wahadłowe i sezonowe. Wahadłowe stanowią cykliczne przemieszczanie się. Przykładem może być dojazd do pracy, szkoły. Sezonowe natomiast są powiązane z poszczególnymi sezonami, np. urlopowym, czy pracy sezonowej przy zbiorach. 

Ze względu na zasięg przestrzenny migracje mogą być wewnętrzne i zewnętrze. Zewnętrzne to wyjazd z lub do innego kraju. Wewnętrzne natomiast następują w obrębie tego samego kraju. Wyróżnia się tu następujące kierunki:
- wieś – miasto – powszechne w krajach słabo rozwiniętych
-miasto – wieś – powszechne w krajach wysoko rozwiniętych 
- miasto – miasto 
- wieś – wieś

Migracje Wasze opinie

3×3 =