Eszkola

Skały osadowe - skład mineralny

Skały osadowe są zbudowane ze minerałów alogenicznych lub autogenicznych.

Minerały alogeniczne to takie, których pochodzenie jest różne od środowiska powstawania skały. Najczęściej są one transportowane i osadzane wraz z minerałami utworzonymi na miejscu. Zawsze są starsze od skały, w której występują. Mogą to być minerały skał magmowych i metamorficznych jak również minerały starszych skał osadowych, jednak najliczniej są to minerały femiczne i sialiczne, czyli produkty dezintegracji skał krystalicznych. Minerały femiczne to oliwiny, pirokseny, amfibole i biotyt. W skałach osadowych może występować praktycznie tylko biotyt, ponieważ jest on najbardziej odporny na procesy wietrzenia i nie ulega rozkładowi chemicznemu tak szybko jak inne minerały. Minerały sialiczne zaś to skaleniowce, plagioklazy zasadowe i kwaśne, skalenie potasowe, muskowit, kwarc. Odznaczają się większą odpornością na procesy wietrzenia chemicznego z czego dwa ostatnie są najbardziej odporne. 

Minerały autogeniczne powstają w miejscu tworzenia się skały, więc ich wiek jest taki sam jak wiek skały lub młodszy. Najczęściej są to węglany wśród których powszechny jest kalcyt, dolomit, syderyt, ale również opal, chalcedon, minerały ilaste, siarczany, chlorki, tlenki i wodorotlenki żelaza i glinu oraz fosforany.   
 

Skały osadowe Wasze opinie

6×5 =