Eszkola

Wzór na poprawkę na ciągłość Yatesa wzór

Wzór na poprawkę na ciągłość (nieciągłość) Yatesa w teście chi-kwadrat ma postać:

Poprawka na ciągłość - idea (artykuł)


\(\chi^2 = \sum\limits_{i=1}^k \dfrac{(|O_j - E_j| - 0,5)^2}{E_j}\) 


Wyjaśnienie symboli:

\(\chi^2\) - test chi-kwadrat 

\(O_j\) - liczebność obserwowana dla danej grupy

\(E_j\) - liczebność oczekiwana dla danej grupy

Wzór na poprawkę na ciągłość różni się od wzoru na test chi-kwadrat jedynie tym, że od różnicy pomiędzy wartościami obserwowanymi i oczekiwanymi odejmowana jest wartość 0,5. Należy jednak zaznaczyć, że również tutaj występują różnice w stosowalności tej poprawki, również przez programy statystyczne (inne podejścia). Jedne programy wyliczają poprawkę dokładnie z podanego powyżej wzoru, inne zaś stosują ograniczenie - jeżeli odejmując wartość 0,5 od wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wynikami obserwowanymi i  oczekiwanymi uzyskujemy wartość poniżej 0 to przyjmuje się 0 jako wartość tej różnicy.

Należy tutaj zaznaczyć jednak, że jest to sprawa "kosmetyczna"... nie wpływająca na wyciąganie wniosków, ponieważ sytuacja dotyczy wyników bliskich 0, co sprawia, że nie są istotne statystycznie ("daleko im") i nie wpływa to w żaden sposób na przyjęcie bądź odrzucenie danej hipotezy

Wzór na poprawkę na ciągłość Yatesa - jak stosować w praktyce?

6-1 =