Eszkola

Współczynnik kontyngencji C Pearsona - opis

Współczynnik kontyngencji oparty jest na teście niezależności chi-kwadrat - wzór na współczynnik kontyngencji.  Miara ta określa siłę zależności pomiędzy dwiema zmiennymi analizowanymi w teście chi-kwadrat. Z racji, że test ten wykorzystujemy do analizy dwóch zmiennych jakościowych wobec czego współczynnik kontyngencji określa się miarą związku zmiennych jakościowych, nominalnych, niemierzalnych. 

Współczynnik kontyngencji C Pearsona może być stosowany przy tablicach wielodzielnych o dowolnie dużej liczbie poziomów dwóch zmiennych (minimalna liczba wynosi 2, czyli tabela 2x2). 

Współczynnik ten przyjmuje wartości od 0 - co oznacza niezależność dwóch zmiennych, brak zależności pomiędzy nimi do "prawie" 1 - co oznacza bardzo silną zależność pomiędzy nimi. Należy zaznaczyć, że "prawie" 1 oznacza, że współczynnik kontyngencji przyjmuje taką wartość dla nieskończonej liczby celek, porównywanych poziomów dwóch zmiennych. 

Zatem wartości współczynnika określają siłę zależności pomiędzy dwiema zmiennymi. Im wartość zbliża się do 1 tym zależność jest silniejsza. Istotność współczynnika kontyngencji C Pearsona jest tą samą istotnością, którą wyznaczmy dla testu chi-kwadrat. 

Często również oblicza się skorygowaną postać współczynnika kontyngencji w celu ujednolicenia maksymalnych wartości dla dwóch współczynników - wzór na postać skorygowaną. Dzięki temu współczynnik może przyjmować wartości <0;1>.
Współczynnik kontyngencji C Pearsona Wasze opinie

7-2 =