Eszkola

Analiza struktury - opis

Statystyczna analiza struktury jest opisem grupy badanej pod względem mierzonych cech na podstawie parametrów statystycznych, miar statystycznych. W celu dokładnego zbadania poziomu danej cechy, zmiennej w badanej przez nas grupie korzysta się z szeregu rodzaju miar statystycznych, podzielonych na grupy:
 

Głównym celem analizy struktury jest dokładne przedstawienie pod względem statystycznym badanej zbiorowości. Analiza struktury jest tu analizą opisową, jej miary nie służą testowaniu statystycznemu (testy statystyczne), lecz opisie zjawiska w badanej grupie. Za pomocą takich miar jak: średnia arytmetyczna, średnia harmoniczna, średnia geometryczna, modalna, kwartyle (w tym mediana), odchylenie standardowe, odchylenie przeciętne, odchylenie ćwiartkowe, wariancja, współczynnik zmienności, rozstęp, skośność i kurtoza można dokładnie określić badaną grupę pod względem danej cechy (zmiennej). Oczywiście niektóre miary nie mogą być wykorzystane dla danego typu zmiennej, cechy. Takie miary klasyczne jak np. średnia, odchylenie standardowe mogą być wykorzystane gdy zmienna ma charakter ilościowy, w przypadku porządkowego charakteru zmiennej należy skorzystać z takich miar pozycyjnych jak np. mediana, odchylenie ćwiartkowe. 
 
Innymi słowy analiza struktury to charakterystyka badanej grupy osób pod względem danej cechy. Miary statystyczne wykorzystywane w analizie struktury służą do porównywania dwóch grup pod względem danej cechy. Dzięki tym miarom, korzystając z odpowiednich testów można przeprowadzać testowanie statystyczne. 

Analiza struktury Wasze opinie

1×5 =