Eszkola

Początki statystyki - opis

Statystyka miała swoje początki w starożytności. Wywodzi się z tradycji tzw. spisów powszechnych, czyli informacji na temat ludności. Ślad pierwszego spisu możemy odnaleźć w Księdze Liczb, czwartej księdze Tory, gdzie pojawia się wzmianka o tym, że Mojżesz wyprowadza lud Izraela z Egiptu.

Statystyka była swego rodzaju sztuką, uprawianą w starożytności przez dobrze zorganizowane państwa. Spisy powszechne były przeprowadzane systematycznie nie tylko w Cesarstwie Rzymskim, ale także w Indiach, Grecji, Babilonie oraz Persji. Początkowo spisy te miały charakter słowny, z czasem nabrały nieco bardziej sformalizowanej formy. Na początku znaczenie tego terminu ograniczało się rzeczywiście do informacji o danych demograficznych, takich jak populacja. Później zostało rozszerzone o wszystkie zbiory informacji różnej maści, a jeszcze później o analizę i interpretację danych.

Można powiedzieć, że statystyka jako nauka została wyodrębniona w dwóch dziedzinach: państwoznawstwie oraz arytmetyce politycznej. Nauka o państwie była nauką powstałą w sposób naturalny na potrzeby administracyjne w rozwijającym się państwie w celu usprawnienia zarządzania. Arytmetyki polityczna, wywodząca się z Anglii,  natomiast obejmowała  szeroko pojęte badania nad gospodarką

Statystyka jaką znamy dzisiaj, wywodzi się od terminu wprowadzonego w 1749 roku w Niemczech. Wcześniejszy termin wywodzi się od łacińskiego statisticum collegium oznaczającego radę stanu. Oczywiście, z czasem interpretacja tego słowa ewoluowała. Rozwój statystyki ściśle powiązany był z jednej strony z rozwojem suwerennych państw, z drugiej zaś z rozwojem teorii prawdopodobieństwa, która ugruntowała solidne podstawy teoretyczne statystyki. 

 

 

Początki statystyki Wasze opinie

7×1 =

Oprócz początki statystyki może Ci się przydać