Eszkola

Symbole statystyczne

Poniżej przedstawiono najpopularniejsze oznaczenia statystyczne. Należy pamiętać przy tym, że symbole to rzecz umowna i można w opracowaniach znaleźć inną postać symbolu, jednakże w poniższym spisie przedstawiono najbardziej popularną postać danego symbolu statystycznego w odniesieniu do danej miary statystycznej.

Symbol Nazwa miary statystycznej
\(N, n\) liczebność
\(\sum\) suma
\(M, m, \bar{x}\) średnia
\(\mu, E(X)\) wartość oczekiwana
\(SD, s\) odchylenie standardowe z próby
\(\sigma\) odchylenie standardowe w populacji
\(SD^2, s^2, MS\) wariancja z próby
\(\sigma^2\) wariancja z populacji
\(r\) współczynnik korelacji (empiryczny)
\(cov\) kowariancja
\(Me\) mediana
\(Mo\) modalna, dominanta, moda
\(\tilde{x}\) średnia ważona
\(GM\) średnia geometryczna
\(HM\) średnia harmoniczna
\(\dot{x}\) zmienna standaryzowana
\(SE\) błąd standardowy
\(V\) współczynnik zmienności
\(SKE\) współczynnik skośności
\(K\) współcznnik kurtozy
\(f\) liczność zaobserwowana
\(e\) błąd obserwacji, losowa część zmienności wyniku
\(d\) odchylenie przeciętne
\(Q1\) pierwszy kwartyl
\(Q3\) trzeci kwartyl
\(Q2\) drugi kwartyl (mediana)
\(df\) stopnie swobody
\(p\) poziom istotności, prawdopodobieństwo
\(rho\) współczynnik korelacji rho-Spearmana (empiryczny)
\(t\) rozkład, statystyka t-Studenta, wynik testu t-Studenta
\(F\) rozkład, statytyka F-Snedecora, wynik analizy wariancji
\(chi^2, \phi^2\) rozkład, statystyka chi-kwadrat, wynik test chi-kwadrat
\(Z\) rozkład normalny, wynik testu Z
\(R^2\) współczynnik determinacji
\(SS\) suma kwadratów

Opinie - Symbole statystyczne

5×3 =