Eszkola

Standaryzacja zmiennych - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Czym jest standaryzacja zmiennych w statystyce? Jest to przełożenie danych na język statystyczny. Statystyka posiada "własny język". Ten język to odległość o ilość odchyleń standardowych danego wyniku od średniej dla danej zmiennej. Innymi słowy, standaryzując wyniki "tłumaczymy" różne zmienne na jeden wspólny język. Poprzez standaryzację możemy określić, na ile dany wynik, dana obserwacja jest odstająca od średniego wyniku. Standaryzując wyniki stosujemy wzór: 

wzór na standaryzację

Przekształcając każdy uzyskany w pomiarze wynik poprzez zastosowanie wzoru standaryzacji, uzyskujemy znormalizowaną miarę, gdzie wartość oczekiwana (średnia) wynosi 0, a wariancja równa jest 1. Dzięki temu, możemy określić na ile dany wynik (x) jest odległy od średniej wartości, w języku statystycznym. Z = 1 oznacza, że dany wynik jest wyższy od średniej o 1 odchylenie standardowe. Z = -0,5 oznacza, że dany wynik jest niższy od średniej o 0,5 odchylenia standardowego

W ten sposób możemy przekształcić dwie różne zmienne (o nieporównywalnych miarach, np: wiek i wzrost) w jedną porównywalną miarę statystyczną. 

Standaryzacja zmiennych pomocna jest do określania przypadków odstających. Przyjęto, że wyniki poniżej -3Z lub powyżej 3Z są wynikami odstającymi. 

Standaryzacja zmiennych Wasze opinie

9+3 =