Eszkola

Nadmiar enancjomeryczny – definicja i wzór wzór

Nadmiar enancjomeryczny (ee, ang. enantiomeric excess) jest miarą czystości optyczej związku, posiadającego enancjomery (izomery optyczne). Pod kątem matematycznym jest to wyrażony w procentach stosunek różnicy zawartości enancjomerów w danej mieszaninie do sumy ich zawartości w tej mieszaninie. Wzór ma postać:

 

\(ee_R = {{[R] - [S]} \over[R] + [S] } \cdot100 \%\)                    \(ee_S = {{[S] - [R]} \over[R] + [S] } \cdot100 \%\)

 

gdzie [R], [S] to liczba moli, stężenie molowe lub masa enancjomerów R i S w mieszaninie.

Wartość ee równa 100% oznacza, że w skład mieszaniny wchodzi tylko jeden enancjomer. Wartość 0% definiuje racemat (równopolową mieszaninę enancjomerów danego związku).

Nadmiar enancjomeryczny – definicja i wzór - jak stosować w praktyce?

7+1 =