Eszkola

Wzór na szybkość reakcji wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na szybkość reakcji w danej chwili, przy założeniu że reakcje są nieodwracalne ma postać:

\(v= \dfrac{\Delta C_{produktu}}{\Delta t}\)

lub

\(v= - \dfrac{\Delta C_{substratu}}{\Delta t}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(v\) - szybkość reakcji w danej chwili [(jednostka stężenia)(jednostka czasu)-1]

\(\Delta C_{produktu}\) - zmiana stężenia molowego produktu [jednostka stężenia]

\(\Delta C_{substratu}\) - zmiana stężenia molowego substratu [jednostka stężenia]

\(\Delta t\) - przedział czasu [jednostka czasu]

Zależność chwilowej szybkości reakcji od stężeń reagentów opisuje tzw. równanie kinetyczne:

\(v = k \cdot [A]^x \cdot [B]^y\)

Wyjaśnienie symboli:

\(v\) - szybkość reakcji [(jednostka stężenia)(jenostka czasu)-1]

\([A], [B]\) - stężenia substratów [jednostka stężenia]

\(k\) - współczynnik proporcjonalności (stała szybkości reakcji). Jednostka stałej szybkości reakcji jest inna w zależności od rzędowości reakcji.

\(x,y\) - wykładnik potęgi, do której należy podnieść stężenie, odpowiednio [A], [B]


Najczęściej stosowanymi jednostkami stężenia są stężenia molowe w jednostkach \(\dfrac{mol}{dm^3}, \: \dfrac{mol}{cm^3},\:  \dfrac{mol}{m^3}\), natomiast jednostką czasu jest sekunda, rzadko godzina.


Jednostki:

\(mol\) - mol

\(dm^3\) - decymetr sześcienny


Równania kinetyczne dla reakcji I rzędu

Równania kinetyczne dla reakcji II rzędu

Wzór na szybkość reakcji - jak stosować w praktyce?

6-4 =

Oprócz - wzór na szybkość reakcji może Ci się przydać