Eszkola

Równania kinetyczne dla reakcji I rzędu wzór

Reakcje I rzędu są reakcjami o równaniu kinetycznym w postaci:

\(v = k [C_o]\)

Dla reakcji I rzędu można posługiwać się również równaniami kinetycznymi zapisanymi w postaci:

\(ln \dfrac{[C_o]}{[C]} = k \cdot t\)

\([C] = [C_o] \cdot e^{-kt}\)

\(ln [C] = ln [C_o] - k \cdot t\)

Wyjaśnienie symboli:

\(v\) - prędkość reakcj, wyrażona w jednostce stężenia na jednostkę czasu [(jednostka stężenia)1-n(jednostka czasu)-1] ,dla reakcji II rzędu n =1

\(k\) - stała szybkości reakcji [(1)(jednostka czasu)-1]

\(C_o\) - stężenie początkowe substratu wyrażone w dowolnych jednostkach stężenia [jednostka stężenia]

\(C\)  - stężenie substratu po czasie t wyrażone w takich samych jednostkach stężenia co \(C_o\)

\(t\) - czas trwania reakcji [jednostka czasu]

\(e\) - podstawa logarytmu naturalnego ( e= 2,71828...)

Najczęściej stosowanymi jednostkami stężenia są stężenia molowe w jednostkach \(\dfrac{mol}{dm^3}, \: \dfrac{mol}{cm^3},\:  \dfrac{mol}{m^3}\), natomiast jednostką czasu jest sekunda, rzadko godzina. Stała szybkość reakcji I rzędu wyrażana jest najczęsciej w \(\dfrac{1}{s}\).


Jednostki:

\(mol\) - mol

\(dm^3\) - decymetr sześcienny

\(cm^3\) - centymetr sześcienny

\(m^3\) - metr sześciennyWzór na szybkość reakcji

Równania kinetyczne dla reakcji II rzędu

Równania kinetyczne dla reakcji I rzędu - jak stosować w praktyce?

6+6 =