Eszkola

Wzór na wydajność względną procesu chemicznego (uzysk)

Wzór na wydajność względną procesu chemicznego ma postać:

\(W=\dfrac{P}{P_{max}}\)

gdzie:

\(W\) - wydajność względna procesu chemicznego \([-]\),

\(P\) - ilość produktu otrzymanego z danej ilości surowca \([kg]\),

\(P_{max}\) - teoretyczna, maksymalna ilość produktu możliwa do uzyskania z tej samej ilości surowca \([kg]\).

Często wynik mnoży się przez 100 i wyraża w %.