Wzór na wskaźnik tolerancji w modelach regresji


Wzór na wskaźnik tolerancji w modelach regresji, oceniający przydatność poszczególnych predyktorów, zmiennych objaśniających w danym modelu ma postać:

\(Tolerancja = 1 - R^2\)


Wyjaśnienie symboli:

\(R^2\) - współczynnik korelacji wielorakiej pomiędzy daną zmienną objaśniającą (predyktorem, zmienną niezależną) a pozostałymi zmiennymi objaśniającymi. 


Masz problem z analizą statystyczna? Przejdź TU! 

Tolerancję obliczamy dla każdej zmiennej objaśnianej wprowadzonej do modelu.