Eszkola

Wzór na łączny popyt na pieniądz wzór

Wzór na łączny popyt na pieniądz ma postać:

\(L = L_{tr} + L_s\)

oraz

\(L = f (P \: \cdot Y, r)\)

Z powyższego równania wynika, że popyt na pieniądz rośnie, gdy rośnie nominalny dochód narodowy, a maleje gdy rośnie nominalna stopa procentowa.

Wyjaśnienie symboli:

\(L\) - łączny popyt na pieniądz

\(L_s\) - spekulacyjny popyt na pieniądz

\(L_{tr}\) - transakcyjny popyt na pieniądz

\(P \: \cdot \: Y\) - dochód narodowy w ujęciu nominalnym

\(r\) - nominalna stopa procentowa


Wzór na agregatowy popyt na nominalne zasoby pieniądza

Równanie popytu na pieniądz w ujęciu realnym

Wzór na transakcyjny popyt na pieniądz

Wzór na współczynnik kreacji depozytów

Wzór na mnożnik pieniężny


Wzór na stopę ubytku gotówki z systemu bankowego

Wzór na stopę całkowitych rezerw banków

Wzór na ogólną funkcję podaży pieniądza

Wzór na łączny popyt na pieniądz - jak stosować w praktyce?

5×5 =