Eszkola

Wektor co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

W fizyce posługujemy się najczęściej wielkością skalarną lub wektorową (istnieje jeszcze tensor który jest rozszerzeniem pojęcia wektora). Dla przykładu wielkość skalarna 50 km/h mówi tylko, że obiekt porusza się z prędkością 50 km/h jednak nie wiadomo po jakim torze i w którym kierunku, wektor natomiast mówi nam po jakim torze porusza się obiekt w jakim kierunki i z jaką wartością (50 km/h). Wektor, inaczej wielkość wektorowa w matematyce jest to element przestrzeni wektorowej, w fizyce wielkość fizyczna mająca wartość liczbową, kierunek i zwrot.

Wektorwielkość fizyczna mająca wartość, kierunek i zwrot.


Wartość wektora jest to liczba w przykładzie wyżej to 50 w geometrii będzie to długość odcinka który prezentuje wektor. Kierunek wektora jest to prosta, na której znajduje się wektor. Zwrot wektora informuje nas, w którą stronę porusza się obiekt. Geometrycznie wektor przedstawia się w postaci odcinka, którego koniec jest oznaczony strzałką. Algebraicznie wektor A określają trzy współrzędne (jeśli mowa o trójwymiarowym układzie, jeśli wektor wyznaczony byłby na płaszczyźnie to wyznaczałyby go dwie współrzędne): A=[A1, A2, A3] nazywane miarami jego składowych.


Wektor


Aby umieścić wektor w przestrzeni poza wartością, kierunkiem i zwrotem niezbędne jest umieszczenie początku danego wektora w przestrzeni. Wektor oznaczający położenie punktu w przestrzeni ma zawsze swój początek w początku układu współrzędnych, inne wektory traktuje się najczęściej jako swobodne i ich początek umieszcza się w miejsce wyznaczone przez dane zdarzenie. Przykładami wielkości wektorowych w fizyce są: wektor położenia r punktu, prędkość v, przyspieszenie a, pędu p, siły F. Dodawanie wektorów w geometrii wykonuje się przez przykładanie do końca jednego wektora początku kolejnego wektora a wynikiem dodawania jest wektor który ma początek w początku pierwszego wektora a koniec w końcu ostatniego wektora (często nazywa się to zasadą równoległoboku jak na rysunku poniżej), arytmetycznie suma wektorów to: A+B= [A1+B1; A2+B2; A3+B3].


Wektor


Wielkością charakterystyczną dla wektora jest jego długość (wartość). Mając współrzędne wektora można jego wartość można obliczyć z wzoru.
Wektor najczęściej oznacza się rysując kreskę ze strzałką nad symbolem, np. prędkość \(V\) jako wektor najczęściej oznacza się   \(\overrightarrow{V}\) .


Wektor Wasze opinie

5+7 =