Eszkola

Zwolnienia z podatku VAT definicja i przykłady

Zwolnienia z podatku od towarów i usług służą do korygowania wymiaru tego podatku. Innymi słowy: Zwolnienia z podatku VAT powodują zmniejszenie obciążeń związanych z tym podatkiem. Mają one charakter podmiotowy i przedmiotowy.

Wśród zwolnień podatkowych szczególną uwagę należy zwrócić na zwolnienia podmiotowe w podatku VAT (dotyczą one tzw. drobnych podatników). Są one stosowane w przypadkach określonych w ustawie o podatku od towarów i usług i dotyczą podmiotów, które osiągnęły niewielkie obroty w poprzednim roku podatkowym. Zgodnie ze stanem na rok 2014 ze zwolnienia podmiotowego w VAT począwszy od 1 stycznia 2011 roku mogą korzystać podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150000 zł.

W każdym ze wskazanych powyżej przypadków do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zwolnienia podmiotowe dotyczą podatników:

- których obrót netto w ciągu roku nie przekroczył równowartości 10000 euro (jest to wartość tzw. progowa, po której przekroczeniu dochodzi do zmiany statusu podmiotu z podatnika faktycznego na podatnika formalnego rozliczającego się z urzędem skarbowym,

- którzy zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą (w takiej sytuacji zwolnienie jest stosowane bezpośrednio z mocy ustawy i nie zależy od żadnych dodatkowych wymagań formalnych; podatnik nie jest zobowiązany do składania oświadczeń do urzędu skarbowego, że ma zamiar skorzystać ze zwolnienia, natomiast jego planowany obrót nie przekroczy 10000 euro; ze zwolnienia podatkowego nie mogą skorzystać podmioty rozpoczynające działalność dotyczącą importu towarów i usług, transakcji wewnątrzwspólnotowych, dostawy wyrobów akcyzowych lub z metali szlachetnych, dostawy terenów budowlanych, nowych środków transportowych, świadczenia usług doradczych, w tym również prawniczych, jubilerskich i rzeczoznawczych oraz podmioty niemające siedziby lub miejsca zamieszkania w kraju).

W przypadku zwolnienia podmiotowego z VAT podatnik zwolniony odnosi korzyści jedynie formalne, bowiem nie musi prowadzić ewidencji podatkowej. Zwolnienie to nie powoduje żadnych korzyści materialnych, polegających na ograniczeniu lub wyeliminowaniu ciężaru zapłaty podatku. Wynika z tego, że podatnik faktyczny znajduje się w gorszym położeniu niż podatnik formalny. Podatnik faktyczny zostaje bowiem pozbawiony możliwości obniżenia podatku należnego (podatek od sprzedaży towarów lub wykonania usług objętych obowiązkiem podatkowych) o podatek naliczony (kwota podatku zapłaconego przez podatnika w związku z zakupami na potrzeby własnej działalności). Z tego powodu ustawa o podatku od towarów i usług daje podatnikowi możliwość wyboru między statusem podmiotu rozliczającego VAT, a podatnikiem zwolnionych z tego obowiązku. Oznacza to, że zwolnienia podmiotowe z VAT są dobrowolne.

Podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego mogą zrezygnować z niego, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia.

Zwolnienia przedmiotowe stanowią odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania towarów i usług, zgodnie z którą opodatkowany powinien być każdy możliwy obrót towarem lub usługą. Zwolnienia przedmiotowe podatku od towarów i usług obejmują świadczenia usług, wśród których wymienia się przykładowo:
  • usługi zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich,
  • usługi w zakresie opieki medycznej, wykonywanych w zakresie zawodu np. lekarza,
  • usługi świadczone przez pocztę państwową,
  • usługi z zakresu pomocy społecznej związane, np. z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
  • usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi,
  • usługi pośrednictwa finansowego, z wyłączeniem: działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki; usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomych; usług doradztwa finansowego; usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych, z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń; usług ściągania długów oraz faktoringu.
Zwolnienia przedmiotowe z podatku od towarów i usług dotyczą również sprzedaży towarów używanych pod warunkiem, że sprzedającemu nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony.

Zwolnienia z podatku VAT Wasze opinie

2×7 =