Eszkola

Zakres przedmiotowy podatku VAT definicja i przykłady

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Przedmiotem podatku od towarów i usług są czynności profesjonalnego obrotu cywilnoprawnego o charakterze odpłatnym. Innymi słowy: Zakres przedmiotowy podatku od towarów i usług określa, od jakich towarów i usług należy zapłacić podatek VAT.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega:

- odpłatna dostawa (sprzedaż) towarów na terytorium kraju, która oznacza przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami (np. wydawanie towarów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony, umowy leasingu gruntu lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidziany tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione) i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, co oznacza każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (przykładowo przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej),

- eksport towarów poza granice Wspólnoty Europejskiej (eksport towarów to potwierdzony przez urząd celny wywóz towarów z terytorium Rzeczypospolitej poza terytorium Wspólnoty, pod warunkiem, że wywóz dokonywany jest: przez dostawcę lub w jego imieniu albo przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium RP lub w jego imieniu; podstawę opodatkowania eksportu towarów stanowi ich obrót; przykładem eksportu towarów poza granice Wspólnoty jest wniesienia aportu do spółki posiadającej siedzibę na terytorium, które znajduje się poza granicami Wspólnoty),

- import towarów z poza granic Wspólnoty (podstawą opodatkowania importu towarów jest wartość celna towaru powiększona o należne cło i ewentualnie o akcyzę; przy imporcie usług podstawą opodatkowania jest w zasadzie kwota, którą ma zapłacić usługobiorca, natomiast w sytuacji, gdy wartość usługi zwiększa wartość celną importowanego towaru nie stanowi ona odrębnej podstawy opodatkowania, gdyż została już uwzględniona w wartości celnej towaru; przykładem importu towarów z poza granic Wspólnoty może być nabycie towarów od kontrahenta w Stanach Zjednoczonych),
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, na terytorium kraju (nabycie przez podatnika VAT towaru w innym państwie Wspólnoty i jego przywóz do kraju przez nabywcę lub w jego imieniu; przykładem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest zakup przez polskie przedsiębiorstwo części komputerowych z Niemiec),

- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (sprzedaż towarów z kraju do innego państwa Wspólnoty lub pomiędzy dwoma innymi państwami Wspólnoty, także bez przywozu tego towaru na teren kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to wywóz towarów z terytorium kraju przez zarejestrowanego w Polsce podatnika VAT UE, w wykonaniu czynności odpłatnej dostawy towarów na terytorium innego państwa członkowskiego, np. handel między polskim przedsiębiorstwem, a przedsiębiorstwem szwedzkim); za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uznawane jest także przemieszczenie przez podatnika lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego (towary te zostały przez przedsiębiorstwo wytworzone, wydobyte, nabyte również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz sprowadzone w ramach importu towarów na terytorium kraju), przykładowo przedsiębiorca z Niemiec zakupił towary na terytorium swojego kraju i przesyła je na terytorium Polski w celu odsprzedaży.

Czynności powyższe podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami praw, tzn. czy wykonane zostały w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Zakres przedmiotowy podatku VAT Wasze opinie

9+9 =