Eszkola

System logistyczny definicja i przykłady

Przydatne kalkulatory i narzędzia

System logistyczny przedsiębiorstwa tworzą łącznie osoby zarządzające zapasami, transportem, magazynowaniem, realizacją zamówień, urządzenia służące do realizacji tych funkcji oraz sposób kierowania tymi podmiotami. System logistyczny jest wielopłaszczyznowy, tj. obejmuje on podsystemy logistyczne, stanowiące zintegrowane w nierozerwalną całość elementy, ponad różnymi funkcjami i działaniami. Innymi słowy: System logistyczny traktuje swoje podsystemy (np. logistykę dystrybucji), tak, aby móc osiągnąć, przy jak najniższych kosztach jak największą efektywność działania, która będzie wpływać w przyszłości również na większe zadowolenie klientów. Dobry system logistyczny staje się w przyszłości rozstrzygającym atutem przedsiębiorstwa we współzawodnictwie z innymi podmiotami gospodarczymi.

Podstawowe założenia systemu logistycznego w przedsiębiorstwie to, np.:
  • systemowe podejście do analizy i projektowania działalności logistycznej,
  • kompleksowe podejście do kosztów logistyki,
  • dążenie do jednolitego zarządzania działalnością logistyczną.
Kształtowanie systemu logistycznego powinno następować stopniowo, przy uwzględnieniu specyficznego w danym wypadku punktu widzenia, a każde wdrożenie systemu logistycznego, nawet w jego odcinkowej wersji musi w przedsiębiorstwie spowodować ingerencję w jego organizację i strukturę działalności.

Zadania realizowane przez system logistyczny obejmują przede wszystkim: obsługę odbiorców, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, naprawy i zaopatrzenie w części, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie.

Realizacja tych zadań musi być poprzedzona procesami decyzyjnymi menedżerów przedsiębiorstwa.

Sprawnie funkcjonujące systemy logistyczne potrzebują infrastruktury logistycznej, na którą składają się:
  • drogi transportowe, łącznie z transportem przemysłowym, np. drogi samochodowe, kolejowe, wodne i lotnicze, rurociągi i gazociągi,
  • węzły transportowe np. porty morskie, porty rzeczne, kolejowe stacje rozładunkowe i przeładunkowe, terminale lotnicze),
  • terminale i budynki magazynowe, składnice materiałowe wraz z wyposażeniem technicznym niezbędnym do kompletacji, dekompletacji i pakowania ładunku, a poza tym również pola zbiorcze, rampy oraz fronty załadunkowe i przeładunkowe,
  • składniki węzłowego systemu logistycznego np. centra dystrybucji,
  • infrastruktura informatyczna np. komputery.
W skład infrastruktury logistycznej wchodzi:
  • infrastruktura liniowa, czyli drogi utworzone lub powstałe w naturalny sposób, które służą do ruchu lub postoju środków transportu, wraz z obiektami inżynierskimi należącymi do tych dróg,
  • infrastruktura punktowa, czyli wyodrębnione obiekty i przestrzenie służące do magazynowania i obsługi zapasów, oraz do obsługi środków transportu podczas załadunku i rozładunku, kontroli jakości lub podczas dokonywania formalności celnych.
Wszystkie elementy systemu logistycznego łączy transport.

Na system logistyczny składa się szereg podsystemów, a do najważniejszych wśród nich zalicza się logistykę zaopatrzenia, logistykę produkcji, logistykę dystrybucji, opakowanie oraz zarządzanie zapasami.

System logistyczny Wasze opinie

7-3 =

Oprócz system logistyczny może Ci się przydać