Eszkola

Analiza PEST definicja i przykłady

Przedsiębiorstwa korzystają z różnego rodzaju analiz, które pozwalają określić szanse na powodzenie konkretnego przedsięwzięcia. Jedną z analiz jest PEST, czyli metoda pozwalająca na badanie otoczenia makroekonomicznego. Analiza wyznacza sfery otoczenia, które w największym stopniu wpływają na działanie przedsiębiorstwa. Pozwala także na opracowanie przyszłej strategii działania organizacji poprzez jej bardzo dokładną analizę. Analiza odnosi się do czynników politycznych, ekonomicznych, społeczno-kulturowych oraz technologicznych.

Czynniki składające się na analizę PEST

W przypadku analizy PEST na wyróżnienie zasługuje kilka kluczowych czynników.
Pierwszymi są czynniki polityczne, które są określane również jako polityczno-prawne. Odnoszą się one bowiem do przepisów prawa, które regulują konkretną działalność gospodarczą. Podczas analizy tych czynników bierze się pod uwagę integrację europejską, przepisy antymonopolowe, stabilność władzy, przepisy o ochronie środowiska, kwestie podatkowe czy wszelkiego rodzaju zakazy i nakazy nakładane na działalność.
Kolejne są czynniki ekonomiczne. Odnoszą się one do tendencji w obszarze zmian PKB, cykli koniunktury gospodarczej, stóp procentowych, inflacji, dochodów budżetowych, polityki gospodarczej, bezrobocia oraz tempa rozwoju gospodarczego. Bardzo często zajmując się tą kwestią należy wziąć pod uwagę również poziom życia obywateli oraz średnią pensję, które pozwolą na lepsze dopasowanie oferty do możliwości finansowych obywateli danego państwa.
Trzecia grupa obejmuje czynniki społeczno-kulturowe. Odnoszą się one do danych demograficznych, poziomu wykształcenia, rozłożenia dochodów, stylu życia, mobilności społeczeństwa, świadomości zagrożeń, kwestii kulturowych. Na etapie wprowadzania na rynek nowego produktu warto mieć wiedzę czy może on przyjąć się w konkretnym społeczeństwie i czy będzie w stanie spełniać jego wszystkie oczekiwania.
Ostatnią grupę stanowią czynniki technologiczne. W tej grupie wyszczególnia się wydatki na badania, przestarzałość technologii, ingerencję władz w rozwój, obecność nowych rozwiązań technologicznych czy szybkość wdrażania najnowszych rozwiązań.

Analiza PEST jest przeprowadzana w trzech etapach

Podczas przeprowadzania analizy PEST najczęściej dzieli się ją na trzy etapy. Ich rzetelne przeprowadzenie pozwala na uzyskanie interesujących informacji na temat rynku i dokładne poznanie go.
Etap I – wyszczególnienie najważniejszych czynników w różnych segmentach otoczenia
Na pierwszym etapie analizy konieczne jest doprecyzowanie najważniejszych czynników w konkretnych segmentach otoczenia, które mają największe oddziaływanie na przedsiębiorstwo. Ważne jest, aby czynniki dostosować do rodzaju prowadzonej działalności i zwrócić uwagę na te aspekty, które mają największy wpływ na funkcjonowanie konkretnego rodzaju prowadzonej firmy.
Etap II – ustalenie jak poszczególne czynniki wpływają na działanie przedsiębiorstwa
Po wyszczególnieniu najważniejszych czynników można przejść do drugiego etapu, czyli określenia w jakim stopniu wpływają one na przedsiębiorstwo. Należy skoncentrować się głównie na tych czynnikach, które w największym stopniu wpływają na firmę obecnie i które mogą stać się kluczowe w przyszłości.
Etap III – doprecyzowanie relacji występujących pomiędzy organizacją, a makrootoczeniem
Na ostatnim etapie definiowana jest relacja zachodząca pomiędzy przedsiębiorstwem, a jego makrootoczeniem. Określenie relacji wymaga przeanalizowania czynników wpływających na firmę i mających największe znaczenie dla jej prawidłowego funkcjonowania w konkretnych warunkach rynkowych. Wyciągając wnioski z takich analiz można łatwiej określić w jaki sposób przedsiębiorstwo może się rozwijać, aby jeszcze skuteczniej docierać do potencjalnych klientów i odbiorców swoich usług.

Analiza PEST Wasze opinie

7+5 =