Eszkola

Funkcje państwa definicja i przykłady

Funkcjami państwa nazywamy ogół działań, jakie podejmuje owe państwo w różnych dziedzinach życia. Spróbujmy zatem przyjrzeć się bliżej schematowi jaki towarzyszy funkcjonalności państwa. Zacznijmy od podziału funkcji na zewnętrzne oraz wewnętrzne. Jak łatwo się domyślić funkcje zewnętrzne to te zajmujące się zapewnieniem zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Będą to działania dbające o niepodległość i integralność terytorialną państwa. Mówiąc o funkcjach zewnętrznych państwa mamy na myśli również utrzymywanie dobrych kontaktów międzynarodowych. Mowa o kontaktach politycznych i międzynarodowych, sojuszach międzynarodowych, ochronie obywateli przebywających za granicą, dbanie o dobry wizerunek państwa za granicą, niwelowanie zagrożenia agresją ze strony innych państw, utrzymywanie ambasad, siły zbrojne.

Dalej przejdźmy do wewnętrznych funkcji państwa. Łatwo się domyślić, że chodzi o te wszystkie działania, które mają miejsce wewnątrz państwa. Dbanie o porządek i ład w państwie odbywa się za pomocą :

• funkcji prawodawczej – zajmującej się tworzeniem prawa w państwie, reguły prawne na podstawie których będą rozwiązywane konflikty między obywatelami,

• funkcji socjalnej – ta funkcja ma zapewnić obywatelom minimum warunków do egzystencji. Co to znaczy? Państwo ma tworzyć nowe miejsca pracy, zapewniać obywatelom bezpieczeństwo w pracy oraz jej higienę,

• funkcji administracyjnej – zajmującej się regulowaniem spraw zarządzającymi odpowiednimi sferami życia. Mowa tu np. o finansach czy oświacie,

• funkcji gospodarczo-organizacyjnej – zarządzanie gospodarką państwową, dbanie o wzrost gospodarczy,

• funkcji porządkowej – zajmująca się wymuszeniem na obywatelach przestrzegania prawa, jak i również dbająca o porządek,

• funkcji kulturalno-oświatowej – dbająca o rozwój nauki i kultury,

• funkcji innowacyjnej – wdrażanie nowych technologii, przemiany gospodarcze,

• funkcji adaptacyjnej – dostosowująca funkcjonowania państwa do warunków aktualnych w państwie, czyli warunków politycznych, społecznych czy gospodarczych,

• funkcji regulacyjnej – zajmująca się przygotowywania państwa na ewentualne zagrożenia ze strony politycznej, gospodarczej czy społecznej.

Żeby łatwiej zobrazować, czym konkretnie są funkcje wewnętrzne państwa posłużę się konkretnymi przykładami: tworzenie prawa oraz wymuszanie jego przestrzegania, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku wewnętrznego i co za tym idzie utrzymywanie policji, sądów czy administracji, utrzymywanie państwowej służby zdrowia, walka z bezrobociem, ochrona zabytków. 

Funkcje państwa Wasze opinie

5-2 =

Oprócz funkcje państwa może Ci się przydać