Eszkola

Płynność finansowa definicja i przykłady

Płynność finansowa oznacza możliwość regulowania zobowiązań przedsiębiorstwa, które wynikają ze zwykłych transakcji, niespodziewanych zdarzeń oraz zaistniałych sytuacji pozwalających na okazyjny zakup dóbr. Płynność finansowa to łatwość dokonywania transakcji wymiany aktywów przedsiębiorstwa na inne aktywa. Upraszczając: Płynność finansowa to wypłacalność przedsiębiorstwa. Zatem przedsiębiorstwo posiada płynność finansową, gdy ma zdolność do bieżącego regulowania swoich zobowiązań.

Płynność finansowa to zdolność firmy:

- do spłacania bieżących zobowiązań (są to takie zobowiązania, które są płatne do jednego roku),

- do dokonywania przez firmę zakupów różnego rodzaju towarów i usług.

Posiadanie płynności finansowej przez przedsiębiorstwo jest podstawą do kontynuowania jego funkcjonowania w przyszłości. Przykładowo od płynności finansowej przedsiębiorstwa zależy czy w terminie wypłacane jest wynagrodzenie pracownikom, zobowiązania dostawcom za dobra i usługi, czy firma jest w stanie dokonać zakupów dóbr i usług, kiedy są one potrzebne na zaspokojenie własnych potrzeb.

W praktyce posiadanie przez przedsiębiorstwo zdolności wywiązywania się ze swoich zobowiązań nie oznacza utrzymywania środków pieniężnych na takim poziomie, aby były one w stanie równoważyć zobowiązania. Chodzi natomiast o to, aby przedsiębiorstwo tak sterowało swoimi wpływami i wydatkami, aby wpływy były w stanie równoważyć wydatki. Jeśli pojawią się różnice w wielkościach wpływów i wydatków, przedsiębiorstwo powinno je rekompensować rezerwą środków pieniężnych (jest ona niezbędna do utrzymania płynności). Zdarza się jednak, że firma takiej rezerwy nie posiada. W takiej sytuacji ważne jest np. posiadanie dostępu do kredytu krótkoterminowego (za jego pomocą można w krótkim czasie regulować zobowiązania, tj. aż do momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo odpowiednich wpływów.

W Polsce małe i średnie przedsiębiorstwa najczęściej nie posiadają rezerw środków finansowych i dlatego, w przypadku pojawienia się np. zachwiań między wpływami i wydatkami, są one najbardziej narażone na utratę płynności finansowej.

Płynność finansowa Wasze opinie

4×4 =