Eszkola

Analiza finansowa przedsiębiorstw definicja i przykłady

Analiza finansowa skupia się na badaniu kondycji finansowej podmiotu gospodarczego. Innymi słowy: Analiza finansowa dostarcza informacji o stanie finansów przedsiębiorstwa, o jego płynności.

Analiza finansowa, jest niezwykle ważna dla firm funkcjonujących w gospodarce rynkowej. Informacje uzyskane w wyniku jej przeprowadzenia pomagają w zarządzaniu tymi firmami. Przykładowo, dzięki analizie finansowej możliwe jest określenie:

- jakie korzyści oraz jakie straty poniosło badane przedsiębiorstwo w trakcie prowadzenia swojej działalności, np. w okresie jednego miesiąca, jednego roku czy kilku lat,

- jaki jest stopień wykorzystania kapitału i majątku przedsiębiorstwa,

- jaką płynność finansową ma przedsiębiorstwo, tj. jaka jest jego zdolność do regulowania zobowiązań.

Analiza finansowa może dotyczyć bardzo krótkiego okresu obejmującego od kilku dni do miesiąca. Informacje z niej pozyskane pomagają właścicielom firm w podejmowaniu bieżących decyzji operacyjnych (np. dotyczących zaopatrzenia). Przykładowo przedmiotem analizy finansowej przeprowadzanej dla krótkiego odcinka czasowego mogą być środki pieniężne, płatność zobowiązań czy dochody ze sprzedaży.

Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa może dotyczyć dłuższych okresów czasowych, np. kwartałów, kilku miesięcy (okres nie może przekraczać 11 miesięcy). Analiza taka pomaga właścicielom firm w podejmowaniu decyzji operacyjnych i decyzji taktycznych (np. dotyczące konieczności pozyskania środków finansowych). W ramach analizy dokonywana jest np. ocena poszczególnych osiągniętych wyników finansowych oraz wyciągane są z tej oceny wnioski na przyszłość.

Analiza finansowa może również dotyczyć okresu od jednego roku do kilku lat i wówczas jej wyniki są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w podejmowaniu decyzji strategicznych (np. dotyczących zmiany lokalizacji zakładu, zmiany dostawcy; decyzje te są najbardziej ryzykowne a ich efekty są odczuwalne przez całe przedsiębiorstwo). Analiza w okresach od 1 roku do kilku lat zajmuje się badaniem całej sytuacji finansowo-ekonomicznej przedsiębiorstwa. W wyniku jej przeprowadzenia uzyskuje otrzymuje się konkretne wnioski, a na ich podstawie można stawiać prognozy, dotyczące kierunku dalszej działalności przedsiębiorstwa.

Analiza finansowa powinna się zawsze opierać na rzetelnych, prawdziwych informacjach. Od jakości informacji zależą bowiem poszczególne wyniki uzyskiwane w wyniku analizy.

Podstawowym źródłem rzetelnych informacji wykorzystywanych w ocenie finansowej przedsiębiorstwa jest sprawozdanie finansowe. Składa się ono między innymi z: bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych (cashflow).


Analiza finansowa przedsiębiorstw Wasze opinie

5-2 =