Eszkola

Cash flow definicja i przykłady

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (inna nazwa cash flow, co oznacza dosłownie przepływy pieniężne) jest sprawozdaniem o charakterze dynamicznym, ukazującym sposoby uzyskiwania i rozdysponowania gotówki. Innymi słowy: Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych obrazuje wpływy i rozchody środków pieniężnych, które są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W ten sposób cashflow umożliwia określenie zmian sytuacji finansowej, które wynikają z przepływu strumieni pieniężnych. Wpływy i rozchody środków pieniężnych są porównywane na koniec okresu rozliczeniowego, np. na dzień 31 grudnia w danym roku, dzięki czemu można ustalić wielkość i charakter zmian środków pieniężnych. Zmiany te mogą przyjmować wartość:dodatnią (oznacza ona przyrost środków, czyli wygospodarowanie przez przedsiębiorstwo nadwyżki) lub ujemną (oznacza ona zmniejszenie środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego).

Ustalona w sprawozdaniu nadwyżka albo niedobór środków pieniężnych jest rezultatem czynników (widocznych w treści sprawozdania), które wpływają na ostateczny stan środków pieniężnych na koniec okresu. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych umożliwia ustalenie przyczyn ich zwiększenia bądź zmniejszenia. Przykładowo, na wynik salda z działalności operacyjnej może wpływać sprzedaż zapasów (wpływy) lub wynagrodzenia (wypływy). Na wynik salda z działalności inwestycyjnej może wpływać zbycie inwestycji (wpływ) lub nabycie wartości niematerialnych i prawnych, udzielenie pożyczek długoterminowych(wypływy). Natomiast na wynik salda z działalności finansowej mogą wpływać mogą wpływać emisja akcji, zaciąganie pożyczek (wpływy) lub nabycie akcji własnych, dywidendy (wypływy).

W rachunku przepływów pieniężnych uwzględniane są wszystkie wpływy i wydatki z podziałem właśnie na trzy podstawowe działalności:

- operacyjną (prezentowane są w niej wpływy i wydatki podstawowej działalności operacyjnej oraz inne, które nie zostały uwzględnione w przepływach z działalności inwestycyjnej i finansowej, np. amortyzacja, zmiana stanu zapasów, należności, zobowiązań),

- inwestycyjną (prezentowane są w niej wpływy i wydatki związane z działalnością inwestycyjną oraz wpływy i wydatki związane z nabyciem i sprzedażą rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących działalności operacyjnej, np. nabycie i sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych, wydatki na inwestycje, nabycie i sprzedaż papierów wartościowych),

- finansową (prezentowane są w niej wpływy środków pieniężnych będące konsekwencją korzystania z różnych źródeł finansowania, zarówno własnych jak i obcych oraz wydatki środków pieniężnych będące konsekwencją spłaty zobowiązań wobec wierzycieli lub pobierania kapitału przez właścicieli przedsiębiorstwa, np. dywidendy, odsetki, wypłaty dla właścicieli, wpływy z emisji papierów wartościowych).

Działalności: operacyjna, inwestycyjna i finansowa mogą wykazywać saldo ujemne lub saldo dodatnie. Przykładowo, jeśli salda wszystkich działalności są dodatnie, dla przedsiębiorstwa oznacza to najkorzystniejszą sytuację ze wszystkich innych możliwych wariantów. Oznacza to, że firma charakteryzuje się wysoką płynnością i jest gotowa do podejmowania kolejnych inwestycji. Jeżeli każde z sald wykazuje wartość ujemną, oznacza to najbardziej niekorzystną sytuację dla firmy i może oznaczać dla niej bankructwo. Najbardziej typową sytuacją jest taka, kiedy salda działalności operacyjnej i finansowej są dodatnie, a saldo z działalności inwestycyjnej jest ujemne. Oznacza to, że wydatki z działalności inwestycyjnej przewyższają wpływy z działalności operacyjnej, jednak jest to sytuacja charakterystyczna dla przedsiębiorstw rozwijających się.

Cash flow może służyć do oceny sytuacji finansowej:

- firmy (w tym przypadku opiera się na analizie źródeł tworzenia i wykorzystywania funduszów przedsiębiorstwa oraz ich zmian; jest on uzupełnieniem bilansu i rachunku wyników i tak jak one jest sporządzany za okresy sprawozdawcze),

- przedsięwzięcia inwestycyjnego (w tym przypadku chodzi o analizę finansową projektu i jego wypłacalność i w tym celu zestawia się strumienie pieniężne, dochody netto i sporządza bilans finansowy; na podstawie uzyskanych tą drogą informacji oblicza się wskaźniki charakteryzujące płynność finansową projektu).

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą:

- bezpośrednią (stosuje się ją w przypadku planowania przepływów środków pieniężnych na konkretne przedsięwzięcie i dotyczy ona wszystkich wpływów i wypływów środków pieniężnych z każdej z trzech działalności, tzn. operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej),

- pośrednią (stosuje się ją w przypadku planowania przepływów środków pieniężnych dla całego przedsiębiorstwa i polega na tym, iż zysk netto koryguje się o pozycje niepieniężne, o zmiany stanu rozrachunków oraz o pozycje, które nie są związane z działalnością operacyjną firmy).

Dla celów porównawczych w każdej z tych metod prezentowane są dane za bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy.

Informacje o przepływach pieniężnych są podstawą do oceny możliwości podmiotu w zakresie generowania gotówki i jej ekwiwalentów (która z działalności generuje najwięcej gotówki, a która wchłania jej najwięcej), zmian w aktywach netto podmiotu, jego płynności, wypłacalności i możliwości przystosowania się do zmiennego otoczenia oraz oddziaływanie na kwoty i terminowość przepływów pieniężnych.

Cash flow Wasze opinie

1×7 =