Eszkola

Rynek i jego funkcje definicja i przykłady

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Rynek to określone miejsce kupna i sprzedaży, bowiem obejmuje on całokształt warunków, w jakich dokonuje się wymiana towarów i usług.

Na rolę rynku jako regulatora procesów gospodarczych składa się szereg szczegółowych funkcji:

- rynek jest miejscem, w którym spotykają się sprzedający i nabywcy, w celu wymiany towaru na pieniądze i dokonania transakcji (przykładowo na rynku towarowym przedsiębiorca sprzedaje swoje wyroby i uzyskuje za nie zapłatę, a konsument zaopatruje się w różne dobra, natomiast na rynku kapitałowym przedsiębiorca zdobywa kapitał na dalsze przedsięwzięcia, a konsument staje się inwestorem),

- rynek dokonuje obiektywnej wyceny różnych dóbr (w gospodarce rynkowej to mechanizm rynkowy ustala optymalne dla konsumentów i producentów ceny produktów, usług i zasobów gospodarczych; w skutek takiego działania ustala się również optymalna dla konsumentów i producentów ilość produktów, usług i zasobów gospodarczych),

- rynek jest podstawowym źródłem informacji dla podmiotów gospodarczych (z rynku płyną informacje dotyczące nie tylko cen i ich relacji, ale także dotyczące popytu i podaży na poszczególne produkty oraz usługi czynników produkcji, oprocentowania kredytów bankowych i depozytów, relacji rentowności różnych rodzajów działalności gospodarczej oraz relacji płac różnych grup pracowników),

- rynek jest niezbędnym warunkiem racjonalnego wykorzystania zasobów gospodarczych - dostarczając podmiotom gospodarczym, dążącym do maksymalizacji swych korzyści, obiektywnych informacji, między innymi o cenach poszczególnych zasobów, rynek umożliwia tym podmiotom podejmowanie decyzji opartych na rachunku ekonomicznym (w nim porównuje się wyniki jakie osiągnęła firma z poniesionymi kosztami) i skłania je do oszczędnego, racjonalnego gospodarowania zasobami produktów i czynników produkcji oraz kierowania ich do najbardziej efektywnych zastosowań,
rynek umożliwia ustalanie stanów równowagi w gospodarce (ceny, stawki płac, stopy procentowe itd. dostarczają podmiotom gospodarczym ważnych sygnałów, a reakcją na te sygnały są działania uczestników rynku, których efektem może być powstawanie, przywracanie i utrzymywanie się stanów równowagi w gospodarce),

- rynek jest weryfikatorem społecznej przydatności produkcji i jednocześnie mechanizmem dostosowywania produkcji do potrzeb (dopiero na rynku okazuje się, czy dana produkcja znalazła uznanie potencjalnych nabywców).

Rynek i jego funkcje Wasze opinie

1+5 =