Eszkola

Deflacja definicja i przykłady

Deflacja jest zjawiskiem odwrotnym do inflacji. Oznacza to, że zjawisko to powoduje wzrost siły nabywczej pieniądza. Za tą samą ilość pieniędzy wskutek deflacji możemy nabyć więcej dóbr. Dochodzi zatem do ogólnego spadku poziomu cen. Choć w pierwszej chwili może się wydawać, że jest to zjawisko pozytywne, skutki deflacji są negatywne. Niskie ceny pociągają za sobą cały szereg przyczynowo-skutkowy. Zwykło się przyjmować i upraszczać, że inflacja towarzyszy rozwojowi gospodarki, a deflacja kryzysowi, jednak rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana. Przede wszystkim przyczyn deflacji najczęściej należy upatrywać w towarzystwie kryzysu lub dna. To z jednej strony składowe cyklu koniunkturalnego, który we współczesnym społeczeństwie zdaje się być czymś po prostu występującym. Z drugiej strony deflacja zazwyczaj jest skutkiem złego zarządzania gospodarką. Prowadzi do niej przede wszystkim zła polityka pieniężna, np. nadmierne zadłużenie lub ograniczenie emisji pieniądza, nieproporcjonalne do rozwoju gospodarczego. Na deflację mogę mieć również wpływ wysokie stopy procentowe lub wysokooprocentowane lokaty czy inne aktywa, które spowodują, że ludzie wycofają swoje pieniądze z obrotu i ulokują je np. na lokatach.

Skutki deflacji:

  • zmniejszenie opłacalności produkowania dóbr i świadczenia usług,
  • zwiększenie bezrobocia, a więc spowolnienie lub wręcz stagnacja gospodarki,
  • spadek popytu oraz zwiększenie zadłużenia wewnętrznego, a także zewnętrznego, ze względu na programy socjalne państw, związane z bezrobociem

Ostatecznie więc to, co wydawałoby się pozytywne, czyli spadek cen, prowadzi do głębokiego kryzysu, bezrobocia i zadłużenia. W celu przeciwdziałania lub odwrócenia skutków deflacji można stosować różne metody, w większości opierające się na ingerencji państw w gospodarkę, np.:

  • obniżenie stóp procentowych w celu uatrakcyjnienia inwestycji w gospodarkę,
  • emisja pieniądza w celu wyrównania niedoboru pieniądza na rynku
  • wdrożenie ulg podatkowych, lub podatków od oszczędności

Wszystkie te metody są jednak mocno ingerujące w naturalną gospodarkę, dlatego tak istotne jest zapobieganie deflacji.

Deflacja Wasze opinie

7×5 =

Oprócz deflacja może Ci się przydać