Eszkola

Factoring  definicja i przykłady

Factoring to forma krótkoterminowego finansowania dostaw towarów i usług. Jego istotą jest pośredniczenie w procesie rozliczeń finansowych między dostawcą a odbiorcą. Factoring to rodzaj działalności finansowej polegającej na wykupie nieprzeterminowanych (krótko- i średnioterminowych) wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług, połączony z finansowaniem klientów oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług. Factoring to usługa finansowa pozwalająca przedsiębiorstwom poprawić płynność finansową oraz zabezpieczyć się przed ryzykiem. Obejmuje on pakiet specjalistycznych usług finansowych, tj. finansowanie transakcji z odroczonym terminem płatności, zabezpieczenie ryzyka niewypłacalności odbiorców, zarządzanie należnościami (np. księgowanie, monitoring, windykację). Upraszczając: Factoring polega na sprzedaży instytucji factoringowej (factorowi, którym najczęściej jest bank) należności przedsiębiorstwa (factoranta) przed upływem terminu ich płatności.

W normalnej sytuacji dostawca sprzedający towary i usługi przekazuje odbiorcy faktury. W przypadku factoringu kopie tych faktur przekazuje do pośrednika poprzez cesję. Cesja (tj. odstąpienie od roszczenia) polega na przeniesieniu prawa wierzytelności na rzecz osoby trzeciej. Ten przelewa na rachunek dostawcy umówioną część kwoty faktury (co stanowi najczęściej około 80%), a pozostałą część należności, po potrąceniu prowizji, dostawca otrzymuje po uiszczeniu zapłaty przez odbiorcę. W ten sposób factoring przyspiesza wpływ pieniędzy od dostawcy. W rozwiniętej gospodarce towarowej w obrocie wierzytelnościami istnieje wyspecjalizowany pośredni, tj. factor, którego funkcja polega przede wszystkim na inkasowaniu należności.

Z powyższych informacji wynika, ze w transakcji factoringu uczestniczą:
  • factorant, tj. przedsiębiorstwo dostarczające produkty lub usługi, uprawnione do otrzymania świadczenia,
  • dłużnik, tj. odbiorca towarów lub usług, mający zobowiązania w stosunku do factoranta,
  • factor, tj. podmiot nabywający wierzytelności.
Faktoring to coraz lepiej znane źródło finansowania polskich przedsiębiorstw, o czym świadczy wzrost liczby przedsiębiorstw (faktorantów), korzystających z usług faktoringowych. W 2012 roku w porównaniu do roku poprzedniego liczba klientów wzrosła o 15,3%. Z usług faktoringowych skorzystało 7688 klientów, z czego 33% prowadziło działalność w zakresie przemysłu, 27,8% handlu, 13,2% usług, 8,4 % budownictwa, 7,1% transportu.

Wyróżnia się factoring:
  • z regresem, inaczej niepełny (w nim factor nabywa wierzytelności, ale nie przejmuje ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika; jeżeli dłużnik nie spłaci długu, musi go zapłacić factorant),
  • bez regresu, inaczej pełny (w nim factor przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika; jeżeli dłużnik nie spłaci zadłużenia, factor nie może żądać od faktoranta zwrotu wypłaconych pieniędzy),
  • mieszany (stanowi on połączenie factoringu pełnego i factoringu niepełnego; w nim factor wraz z wierzytelnością przyjmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika, ale tylko do pewnej kwoty; odpowiedzialność jest rozłożona między factora i factoranta).
W Polsce w 2012 roku nieznacznie zmieniła się proporcja usług z zakresu factoringu pełnego do factoringu niepełnego. 56,1% obrotów zrealizowano w formie factoringu niepełnego, a wartość wierzytelności wykupionych na zasadzie regresu do klienta wzrosła do poziomu 45,8 mld złotych. Wartość wierzytelności nabytych na zasadzie factoringu bezregresowego osiągnęła poziom 35,9 mld złotych, co stanowiło 43,9%. Zmiana taka wskazuje trend odwrotny niż w większości rozwiniętych krajów factoringowych. W Polsce w ciągu ostatnich trzech lat udział usług z zakresu factoringu niepełnego wciąż wzrasta. Ma na to wpływ rosnący udział banków komercyjnych oferujących przede wszystkim produkty finansowania handlu czy kredyty zabezpieczone wierzytelnościami na zasadach regresu.

Factoring może być wykorzystywany przez przedsiębiorstwa posiadające utrudniony dostęp do kredytu bankowego, np. w wyniku znacznego zadłużenia i utraty wiarygodności kredytowej. Podstawową przeszkodą w wykorzystywaniu factoringu przez przedsiębiorstwo są wysokie koszty, bowiem prowizja factoringowa obejmuje koszty świadczonych usług, koszty ponoszonego ryzyka finansowego oraz koszt oprocentowania kredytu. Jednak factoring pozwala na szybkie uzyskanie środków finansowych oraz pozbycie się niewypłacalności dłużnika, co jest bardzo ważne w wypadku transakcji opiewający na duże kwoty i zawieranych z mało znanymi dostawcami.

Factoring Wasze opinie

3×3 =