Eszkola

Akcje definicja i przykłady

Akcje stanowią papiery wartościowe dające możliwość ich posiadaczom na udział w współce akcyjnej. Osoba nabywająca akcje określana jest mianem akcjonariusza i tym samym zyskuje udział w majątku posiadanym przez spółkę. Otrzymuje również prawo do pobierania nowych akcji, uczestniczy w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy i ma prawo do udziału w zysku wypracowanym przez spółkę (prawo do dywidendy).

Wartość akcji

Akcje zawsze posiadają wartość nominalną, która jest wyznaczana poprzez podzielenie wartości majątku spółki przez liczbę wyemitowanych akcji. W każdej kolejnej emisji akcje muszą posiadać ten sam nominał, który będzie nie mniejszy niż 1 grosz.

W przypadku akcji można również mówić o cenie emisyjnej oraz cenie rynkowej. Cena emisyjna to cena sprzedaży na rynku pierwotnym. Cena rynkowa to natomiast cena sprzedaży na rynku wtórnym (na giełdzie lub w obrocie pozagiełdowym).

Podział akcji

Akcje dzielą się na różne rodzaje:

  • ze względu na formę przenoszenia własności na imienne i na okaziciela. Akcje na okaziciela muszą w treści zawierać nazwisko właściciela, które musi być wpisane do księgi akcyjnej prowadzonej przez zarząd spółki. Akcje imienne można w 25% opłacić jeszcze przed ich objęciem. Akcje na okaziciela muszą być natomiast opłacone w całości.

  • Ze względu na formę pokrycia na gotówkowe i aportowe. Akcje aportowe wydaje się w zamian za wkłady rzeczowe, a gotówkowe po częściowej zapłacie.

  • Z względu na uprawnienia akcjonariuszy na zwykłe i uprzywilejowane. W przypadku giełdy obrotowi podlegają jedynie akcje zwykłe. Posiadacze akcji uprzywilejowanych otrzymują dodatkowe prawa, które należy określić w statucie spółki w sposób zgodny z KSH (kodeksem spółek handlowych).

Kupno i sprzedaż akcji na giełdzie

Większość transakcji związanych z akcjami jest realizowanych na giełdzie. W Polsce istnieje Giełda Papierów Wartościowych, która gromadzi największe spółki akcyjne z Polski. Zarówno zakup, jak i sprzedaż papierów wartościowych odbywa się w pełni online i akcje nie występują w formie fizycznej. Istnieją jedynie jako zapis na dysku twardym komputera. Ich posiadacze mogą stale nadzorować wartość posiadanych papierów i dokupować nowe lub sprzedawać już posiadane.

Akcje blue chips

Na giełdach można również spotkać się z akcjami „blue chips”. Są to akcje renomowanych firm, które gwarantują stabilny kurs i posiadające dużą płynność. Dostępne są także akcje groszowe, które są emitowane przez spółki chcące w krótkim czasie pozyskać kapitał z rynku lub spółki o kiepskiej kondycji finansowej. Tego rodzaju akcje bardzo często są przedmiotem spekulacji i ich kurs charakteryzuje się bardzo wysoką zmiennością.


 

Akcje Wasze opinie

2+3 =