Eszkola

Spółdzielnia definicja i przykłady

Spółdzielnia stanowi dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej ilości osób, która w interesie swoich członków prowadzi działalność gospodarczą. Spółdzielnie mogą działać na polu społecznym oraz oświatowo-kulturalnym. Spółdzielnia przede wszystkim koncentruje się na potrzebach swoich członków, a dalej stawia generowanie zysku dla akcjonariuszy.

Kto może zostać członkiem spółdzielni?

W założeniu członkiem spółdzielni może zostać każda osoba fizyczna, która osiada zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub fizyczna o niepełnej zdolności prawnej, jeżeli tak stanowi statut spółdzielni. Zgodnie z przepisami minimalna liczba członków spółdzielni to 10 osób, spółdzielni rolnej 5 osób, a w przypadku tworzenia jej przez osoby prawne są to 3 osoby. Każdy z członków dysponuje takim samym prawem do głosu. Udział w zyskach wypracowanych przez spółdzielnię jest zależny od włożonego wkładu pracy, a nie wniesionego majątku.

Organy w spółdzielniach

Spółdzielnie mogą tworzyć takie organy jak:

  • Walne zgromadzenie – jest tworzone przez wszystkich członków. Walne zgromadzenie posiada moc uchwałodawczą i decyduje o najważniejszych sprawach spółdzielni.

  • Rada nadzorcza – odpowiada za kontrolę i nadzór nad działaniem jednostek organizacyjnych, a także decyduje o planach gospodarczych, akceptuje skład organizacyjny oraz decyduje o nabywaniu nieruchomości.

  • Zarząd – odpowiada za reprezentowanie spółdzielni na zewnątrz i kierowanie jej działalnością. Ma prawo do dokonywania czynności prawnych w imieniu spółdzielni.

  • Inny w sytuacji, gdy statut spółdzielni o tym mówi.

Podział, likwidacja oraz upadłość spółdzielni

Decyzja o podziale spółdzielni jest podejmowana na walnym zgromadzeniu w przypadku przewagi głosów za. Wydzielona część w takiej sytuacji zamienia się w nową spółdzielnie. W celu przeprowadzenia podziału należy wyznaczyć członków nowej spółdzielni, określić datę podziału oraz sposób podziału majątku.

Likwidacja może nastąpić w poniższych sytuacjach:

  • Upłynął czas, na który założono spółdzielnię.

  • Spadła liczba członków poniżej tej określonej w statucie spółdzielni.

  • W przypadku, gdy taka decyzja zostanie podjęta na walnym zgromadzeniu.

Upadłość spółdzielni ogłasza się w momencie utraty płynności finansowej. Następuje to w przypadku, gdy wartość zobowiązań przewyższy wartość aktywów. Dalsza działalność spółdzielni jest możliwa tylko w sytuacji, gdy na walnym zgromadzeniu wskazane zostaną źródła pozyskania środków pozwalających na dalsze działanie.

Spółdzielnia Wasze opinie

7×6 =

Oprócz spółdzielnia może Ci się przydać