Eszkola

Kurs walutowy definicja i przykłady

Kurs walutowy to cena jednej waluty w stosunku do drugiej waluty. Na przykład, jeśli 1 dolar amerykański będzie kosztował 2 złote polskie, to kurs dolara w stosunku do złotego to 1/2. Na kurs walutowy ma wpływ szereg czynników, zależnych i niezależnych. Wymieniając tylko niektóre należy wziąć pod uwagę wszelkie wydarzenia ekonomiczne i gospodarcze danego kraju, inflację, zachowania na giełdach danego kraju, decyzje banków centralnych, a nawet wydarzenia polityczne. Ponadto większość rynków finansowych, w tym również rynek walutowy, podlegają pewnego rodzaju sezonowości, cykliczności, którą da się zaobserwować przy wnikliwej analizie.

Najogólniej rzecz ujmując możemy podzielić kursy walut na trzy główne rodzaje, są to:

kursy sztywne – kształtowane decyzją administracyjną lub rządową, nie podlegają reakcji na czynniki rynkowe,

kursy płynne – kształtowane w pełni przez mechanizmy rynkowe, popyt, podaż, wzrost gospodarczy danego kraju itd., nie podlegają regulacji państwowej,

kursy mieszane – kursy częściowo kształtowane przez popyt i podaż, a częściowo przez Banki Centralne.

Należy jednak pamiętać, że obecnie każdy z tych rodzajów można zaklasyfikować w kolejne podkategorie. Generalnie jednak wszystko odnosi się do większego lub mniejszego zaangażowania rządu państwa w regulacje danego kursu. Jeśli chodzi o zmiany kursu walut to odnotowujemy spadek i wzrost wartości danej waluty. Obie zmiany pojawiają się w dwóch wariantach, niezależnych i zależnych od decyzji administracji państwa. Niezależne od ingerencji państwa to deprecjacja (spadek) i aprecjacja (wzrost). Drugim wariantem jest skokowe zmniejszenie lub zwiększenie wartości danej waluty przez ingerencję państwa, czyli dewaluacja (obniżenie wartości danej waluty) i rewaluacja (zwiększenie wartości danej waluty).

Jeśli kurs walutowy jest podatny na czynniki wpływów państwowych może stanowić instrument polityki zagranicznej i pełnić funkcje:

cenotwórczą – kursy danych walut realnie wpływają na ceny niektórych dóbr w kraju;

informacyjną – chyba najbardziej kluczowa, dająca ogląd inwestorom i tworząca niepisany ranking rozwoju i wzrostu gospodarczego kraju;

inwestycyjną, gry finansowej – istnieją dzisiaj rynki walutowe, które pozwalają nie tylko inwestować w daną walutę ale wręcz w konkretny kurs walutowy, stosunek jeden waluty do drugiej, przykładem takiego rynku może być tzw. Forex. 

Kurs walutowy Wasze opinie

3+7 =