Eszkola

Amortyzacja definicja i przykłady

Przydatne kalkulatory i narzędzia


Zużycie części zasobów (maszyn i urządzeń) w procesie tworzenia wartości dodanej nazywane jest amortyzacją. Odzwierciedla ona tę część wytworzonej w gospodarce nowej wartości, która przeznaczona jest na odtworzenie zużytych w procesie jej tworzenia czynników produkcji. Tym samym nie może być przeznaczona na wydatki konsumpcyjne i inwestycyjne, a więc o nią należy również pomniejszyć wielkość uzyskiwanych w gospodarce dochodów z udzielonych czynników produkcji. Upraszczając: amortyzacja to utrata wartości dobra kapitałowego (dobro, które służy do produkcji innych dóbr) w ciągu roku, będąca efektem wykorzystania tego dobra w procesie produkcji. Stanowi ona koszt wykorzystania dóbr kapitałowych, czyli utratę wartości tych dóbr wskutek zużycia.

Amortyzacja jest miarą szybkości zmniejszania się zasobu kapitału w danym okresie, w wyniku jego ekonomicznego lub fizycznego zużycia. Wliczanie amortyzacji, a nie ceny zakupu dobra kapitałowego, do kosztów ekonomicznych przedsiębiorstwa powoduje rozłożenie kosztów kosztu zakupu środków trwałych na cały okres amortyzacji. Przykładowo przedsiębiorca kupuje samochód o wartości 10000 zł i będzie się on nadawał do użytkowania przez 5 lat (po tym okresie trzeba będzie ten samochód wymienić na inny). W takiej sytuacji przedsiębiorca przez cały okres użytkowania samochodu, tj. przez 5 lat będzie odpisywał po 1/5 wartości samochodu w koszty przedsiębiorstwa. W ten sposób po 5 latach cała wartość samochodu zostanie przeniesiona w koszty.

Uwzględnienie zużycia kapitału prowadzi do powstania różnicy między zyskiem w ujęciu ekonomicznym (zysk przekraczający dochód) a przepływami pieniężnymi (przepływy gotówkowe). Zakupowi dobra kapitałowego towarzyszy duży odpływ gotówki, który jest dużo większy niż wartość amortyzacji w pierwszym roku. Z tego powodu, nawet jeśli wystąpią w tym roku duże zyski, przedsiębiorstwo może mieć problemy z płynnością finansową (zdolność do płacenia swoich zobowiązań). Zakup dóbr kapitałowych jest wydatkiem jednorazowym. W następnych latach do kosztów ekonomicznych przedsiębiorstwa (w związku z postępującą utratą wartości tych dóbr), wliczana jest nadal amortyzacja. Stąd też strumień pieniężny netto (przychody ze sprzedaży minus koszty jej uzyskania, bez amortyzacji i podatku dochodowego) w tym okresie jest większy od zysku ekonomicznego.


Amortyzacja Wasze opinie

9-3 =