Eszkola

Stopa bezrobocia definicja i przykłady


Bezrobocie jest zjawiskiem niekorzystnym dla gospodarki i społeczeństwa, dlatego bardzo ważną sprawą jest jego właściwy pomiar. Stopa bezrobocia (w ujęciu procentowym) jest podstawowym miernikiem poziomu bezrobocia. Informuje ona o udziale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób aktywnych zawodowo. Za osoby aktywne zawodowo uważa się osoby w wieku produkcyjnym, które pracują lub są zdolne do pracy i gotowe do jej podjęcia. Innymi słowy stopa bezrobocia w ujęciu procentowym informuje ile osób bezrobotnych przypada na 100 osób zawodowo aktywnych.

Jeżeli stopa bezrobocia wyniosła 18,7% w danym okresie, to oznacza, że wśród grupy 100 osób aktywnych zawodowo było 18,7 osób bezrobotnych.

Poza pojęciem stopy bezrobocia istnieje również pojęcie naturalnej stopy bezrobocia. Jest to poziom bezrobocia, w sytuacji, gdy rynek znajduje się w stanie równowagi. Zatem naturalna stopa bezrobocia występuje w gospodarce, w której osiągnięte zostało pełne zatrudnienie. W gospodarkach rynkowych wskazuje się na osiągnięcie pełnego zatrudnienia, gdy naturalna stopa procentowa waha się pomiędzy 4% a 6%. Naturalna stopa bezrobocia dotyczy osób, które nie pracują z własnej woli (to, ze nie posiadają pracy nie wynika z sytuacji gospodarczej kraju). Nie chcą oni podjąć pracy za płacę realną (ilość dóbr i usług konsumpcyjnych, jakie można nabyć za pensję wyrażoną w jednostkach pieniężnych).

Stopa bezrobocia pokazuje, w jakim stopniu nie są wykorzystane zasoby pracy danego kraju. Wskaźnik ten jest istotny dla ekonomistów, bowiem przedstawia obecny stan gospodarki. Z kolei taka informacja może w istotny sposób wpływać na kursy walut, na ceny instrumentów na rynku kapitałowym oraz finansowym.


Stopa bezrobocia Wasze opinie

8-4 =