Eszkola

Makroekonomia definicja i przykłady

Przydatne kalkulatory i narzędzia


Zadaniem makroekonomii jest opis i analiza zjawisk rozwoju gospodarczego oraz funkcjonowania gospodarki jako całości, czyli sposobu jej działania z uwzględnieniem relacji rynku i państwa. Jej głównym celem jest badanie poprawy i pogarszania się sytuacji gospodarczej oraz analiza czynników wpływających na występowanie recesji (kryzysu gospodarczego).

W makroekonomii kładzie się nacisk na wzajemne związki zachodzące w gospodarce jako całości. Celowo upraszcza się w niej analizę poszczególnych elementów badanej całości w trosce o przejrzystość obrazu działania całej gospodarki. Przykładowo makroekonomiści nie dzielą dóbr konsumpcyjnych na samochody, skutery, rowery itd. Wszystkie te dobra traktują oni ogólnie nazywając dobrami konsumpcyjnymi. Z punktu widzenia analizy współzależności między wydatkami gospodarstw domowych na dobra konsumpcyjne a decyzjami ich producentów zgłaszających popyt na maszyny i obiekty produkcyjne, posługiwanie się nazwą „dobra konsumpcyjne” jest całkiem wystarczające.

Makroekonomia bada takie zjawiska, jak dochód narodowy oraz czynniki jego wzrostu, problemy równowagi ogólnej i rynkowej, a także takie zagadnienia funkcjonowania całej gospodarki, jak zatrudnienie, płace, handel oraz pieniądz i banki. Przedmiotem badań makroekonomii są również wielkie organizacje międzynarodowe, gospodarka grupy zintegrowanych państw (np. Unii Europejskiej), a także problemy globalne (przeludnienie świata, zagrożenia ekologiczne ludności). Zatem makroekonomia zajmuje się analizą wielkości ekonomicznych zagregowanych, czyli dotyczących określonych całości, np. gospodarki narodowej.

W celu ukazania podstawowych elementów konstrukcyjnych makroekonomii należy wymienić takie pojęcia, jak: PKB (Produkt Krajowy Brutto), wskaźnik cen (miernik przeciętnego poziomu cen dóbr i usług w gospodarce) oraz stopa bezrobocia (procentowy udział bezrobotnych w całości siły roboczej).

We współczesnej analizie makroekonomicznej główny nacisk kładzie się na badanie inflacji i bezrobocia. Tych dwóch zjawisk społeczeństwo obawia się najbardziej. Stąd makroekonomiści starają się zrozumieć, jak występujące w gospodarce współzależności mogą prowadzić do zjawisk inflacji i bezrobocia oraz czy polityka państwa jest w stanie zmienić taki stan rzeczy.


Makroekonomia Wasze opinie

7-3 =

Oprócz makroekonomia może Ci się przydać