Eszkola

Marketing personalny definicja i przykłady

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Marketing personalny jest nowoczesną i aktywną polityką zarządzania pracownikami. Stanowi on system sposobów postępowania przedsiębiorstwa, zorientowanego na interesy oraz na oczekiwania potencjalnych i aktualnych pracowników. Marketing personalny to całokształt działań wewnętrznych i zewnętrznych przedsiębiorstwa, związanych z zarządzaniem jego społecznym potencjałem (pracownikami), tj. kształtowaniem jego wielkości i struktury oraz doskonaleniem (dzięki tworzeniu korzystnych warunków dla angażowania się pracowników w działalność przedsiębiorstwa) i podnoszeniem jego efektywności rynkowej oraz pozyskiwaniem właściwych pracowników z rynku pracy. Innymi słowy: Marketing personalny obejmuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwo w zakresie systemu społecznego (np. zapewnienie pracownikom dobrych i bezpiecznych warunków pracy, wspomaganie rozwoju pracowników), mające na celu ukazanie przedsiębiorstwa w jak najlepszym świetle, zarówno na zewnętrznym, jak i na wewnętrznym rynku pracy.

W ramach koncepcji marketingu personalnego działania o charakterze wewnątrzorganizacyjnym skierowane bezpośrednio do zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracowników, połączone są z działaniami skierowanymi na zewnątrz przedsiębiorstwa, których głównymi odbiorcami są potencjalni pracownicy, tj. kandydaci najlepiej spełniający oczekiwania pracodawcy.

System marketingu personalnego składa się z dwóch podstawowych podsystemów, tj.: wewnętrznego marketingu personalnego oraz zewnętrznego marketingu personalnego.

Wewnętrzny marketing personalny obejmuje takie elementy, jak:
  • system wewnętrznej komunikacji pomiędzy kierownictwem i pracownikami przedsiębiorstwa oraz pomiędzy jego poszczególnymi pracownikami,
  • system motywacyjny, w ramach którego stosowane są w przedsiębiorstwie motywatory o charakterze finansowym, np. płace oraz pozafinansowym, np. awans,
  • system szkoleniowy, w ramach którego prowadzone są działania z zakresu dokształcania zawodowego oraz dalszego kształceniapracowników poprzez np. szkolenia,
  • system kreowania i utrwalania wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy w ramach działań z zakresu przede wszystkim public relations (chodzi w nim o udostępnienie korzystnych informacji o przedsiębiorstwie do jego bliższego otoczenia), których bezpośrednimi odbiorcami są pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie,
  • system wewnętrznej rekrutacji i selekcji związany z mobilnością pracowników, tj. ich możliwościami dostosowywania się do nowych wymogów pracy, oraz możliwościami przemieszczania ich na inne stanowiska pracy, na których w lepszy sposób będą mogli wykorzystywać swoją wiedzę i zdolności.
Zewnętrzny marketing personalny dotyczy działań podejmowanych w ramach takich systemów, jak:
  • system zewnętrznej komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwem i np. jego kontrahentami, potencjalnymi pracownikami, konkurencyjnymi firmami,
  • system zewnętrznej rekrutacji obejmującego działania z zakresu rekrutacji szerokiej (w niej oferty pracy kierowane są na cały rynek i służy ona do poszukiwaniu pracowników posiadających niskie kwalifikacje zawodowe, np. pracowników produkcyjnych) i segmentowej (w niej oferty pracy kierowane są do wybranego sektora rynku i służy ona poszukiwaniu pracowników posiadających szczególne cechy i umiejętności, np. menedżerów, kierowników różnych branż),
  • system kreowania i utrwalania wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy w ramach działań z zakresu przede wszystkim public relations (chodzi w nim o udostępnienie korzystnych informacji o przedsiębiorstwie do jego dalszego otoczenia), których odbiorcami są np. potencjalni pracownicy.
Cele marketingu personalnego, których realizacja ma charakter procesowy, można podzielić na:

- cele o charakterze pierwotnym (realizacja tych celów stanowi punkt wyjścia dla osiągania celów wtórnych; do celów pierwotnych zalicza się przykładowo identyfikowanie potrzeb potencjalnych pracowników przedsiębiorstwa postrzeganych jako nabywcy zewnętrzni; identyfikowanie potrzeb aktualnych pracowników przedsiębiorstwa postrzeganych jako nabywcy wewnętrzni; badanie stopnia zaspokajania potrzeb nabywców wewnętrznych i zewnętrznych; kreowanie produktów zaspokajających zidentyfikowane potrzeby oraz zaspokajanie zidentyfikowanych potrzeb w możliwie najlepszy sposób, tak, aby spełnianie oczekiwań aktualnych i potencjalnych pracowników sprzyjało równoczesnemu realizowaniu celów całego przedsiębiorstwa),

- cele o charakterze wtórnym (do celów wtórnych zalicza się przykładowo:pozyskiwanie i utrzymywanie pracowników, których potencjał emocjonalny i intelektualny przesądza o unikalnej osobowości przedsiębiorstwa, a tym samym o jego łącznej wartości rynkowej; kreowanie, kształtowanie i utrwalanie wizerunku przedsiębiorstwa jako atrakcyjnego pracodawcy, traktującego aktualnych i potencjalnych pracowników w kategoriach równorzędnych partnerów; stymulowanie aktywności i kreatywności pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie, dzięki stworzeniu im warunków pozwalających na pełne wykorzystanie ich umiejętności oraz zdolności; podtrzymywanie długookresowych relacji z byłymi pracownikami po ich odejściu z przedsiębiorstwa lub ich zwolnieniu.

W marketingu personalnym pracownik znajduje się w centrum uwagi. Według założeń tego marketingu pracownik powinien znaleźć na swoim stanowisku nie tylko techniczne środki pracy (narzędzia pracy), ale także wyraźnie określone cele, zadania oraz wizje przyszłościowe przedsiębiorstwa. To wszystko, ujęte w jedność, umożliwia pracownikowi samookreślenie się, podnoszenie kwalifikacji i motywacji przy optymalnej realizacji powierzonych zadań. Dzięki tak prowadzonej polityce personalnej zarówno przedsiębiorstwo jak i pracownik osiągają duże korzyści, bowiem redukcji ulegają np. straty czasu, fluktuacja (przychodzenie i odchodzenie pracowników), wewnętrzna emigracja (wycofywanie się pracowników z życia w społeczeństwie w skutek np. wykluczenia zawodowego wynikającego ze zwolnienia ich z pracy).

Sukcesywne realizowanie procesu marketingu personalnego jest warunkiem praktycznego zaistnienia obustronnej zależności między sukcesem przedsiębiorstwa jako całości oraz jakością życia poszczególnych jego pracowników.

Marketing personalny Wasze opinie

6×6 =