Eszkola

Leasing definicja i przykłady

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Leasing jest konkurencyjną wobec kredytów formą finansowania rzeczowych przedsięwzięć inwestycyjnych i można go określić jako szczególny sposób finansowania działalności gospodarczej, umożliwiający przedsiębiorstwu korzystanie z rzeczowych składników majątkowych, bez konieczności ich nabycia. Leasing jest rodzajem umowy użyczenia, oddania do użytkowania przez jedną stronę drugiej stronie określonego środka trwałego na określony czas za określoną w umowie kwotę. Innymi słowy: Leasing to przekazanie do użytkowania, za opłatą w ratach, środka trwałego. Leasing to krótko- lub długoterminowe wypożyczenie lub wydzierżawienie środka trwałego w celu jego użytkowania bez prawa własności. Firma, która bierze np. maszynę lub samochód w leasing (dzierżawi te środki trwałe), nazywa się leasingobiorcą, natomiast firma leasingowa, która udziela leasingu i przekazuje środek trwały w leasing to leasingodawca.

Podmiotami występującymi w leasingu są, oprócz leasingodawcy (finansującego), leasingobiorcy (korzystającego), także banki, dostawcy, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz poręczyciel. Natomiast przedmiotem leasingu jest urządzenie o charakterze inwestycyjnym przeznaczone do użytkowania w celu osiągania określonych korzyści, czyli środki trwałe o znacznej wartości, których użytkownik nie jest w stanie zakupić za własne środki pieniężne lub nie widzi potrzeby nabycia ich na własność, z uwagi na krótki okres ich użytkowania. Najczęściej przedmiotem leasingu są: samochody, komputery, wyposażenie biurowe, maszyny i urządzenia, statki, samoloty.

Leasing stanowi mieszaną formę takich umów jak: najem, dzierżawa, sprzedaż na raty czy wypożyczenie, jednak nie można go utożsamić z żadną z nich. Umowa leasingu sporządzana jest w formie pisemnej. Po jej podpisaniu leasingodawca zobowiązuje się przekazać na określony czas prawo do użytkowania i eksploatacji określonych w umowie leasingowej przedmiotów, np. samochodu, w zamian za co leasingobiorca zobowiązuje się płacić opłaty leasingowe. Umowa leasingu powinna zawierać okres trwania leasingu, wysokość spłaty ratalnej oraz zakres praw i obowiązków, zarówno po stronie leasingodawcy, jak i leasingobiorcy. Umowa powinna również określać, co stanie się np. z samochodem po wygaśnięciu umowy.

Leasing charakteryzuje się czterema podstawowymi cechami:
 • własność aktywów jest oddzielona od prawa do użytkowania aktywów (leasingowany środek trwały zazwyczaj przez cały czas trwania umowy stanowi własność leasingodawcy, natomiast przez ten sam czas leasingobiorca jest użytkownikiem tego środka trwałego),
 • korzystający dokonuje serii płatności na rzecz finansującego (leasingobiorca przez cały okres trwania umowy leasingu najczęściej płaci comiesięczne raty leasingodawcy za użytkowanie środka trwałego),
 • w umowie leasingu określony jest dokładnie okres czasu, w którym prawo do używania jest oderwane od prawa posiadania (w umowie określony jest czas, do kiedy leasingowany środek trwały jest tylko w użytkowaniu leasingobiorcy oraz od kiedy ewentualnie leasingobiorca stanie się właścicielem tego środka trwałego),
 • czas trwania umowy leasingu zwykle odpowiada okresowi ekonomicznego użytkowania przedmiotu leasingu (ostatnia płatność za leasingowany środek trwały kończy najczęściej czas użytkowania tego środka).
Leasing jest wykorzystywany przez przedsiębiorstwa przykładowo w sytuacjach, kiedy:
 • przedsiębiorstwo, chce zwiększyć swoją zdolność adaptacyjną do zmieniających się warunków rynkowych wprowadzając nowoczesne technologie (przedsiębiorstwo występuje wówczas jako podmiot korzystający),
 • przedsiębiorstwo w celu restrukturyzacji posiadanych zasobów majątkowych pozbywa się zbędnego majątku trwałego (jest wówczas w roli finansującego), sprzedając firmie leasingowej np. nieruchomość (w takiej sytuacji przedsiębiorstwo użytkuje nieruchomość w warunkach leasingu finansowego zwrotnego, w którym najpierw dochodzi do podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, a następnie zostaje podpisana umowa leasingu tej nieruchomości; w taki sposób przedsiębiorstwo staje się tym samym korzystającym z nieruchomości).
Zalety leasingu polegają przede wszystkim na tym, że:
 • przedsiębiorstwom łatwiej jest zawrzeć umowę leasingową niż kredytową (w przypadku kredytu i pożyczki należy wykazać odpowiednią zdolność kredytową, natomiast finansujący w przypadku leasingu nie zawsze wymaga spełnienia tych kryteriów),
 • wzięcie określonego przedmiotu w leasing nie pomniejsza zdolności kredytowej przedsiębiorcy (może on swobodnie korzystać z kredytów bankowych),
 • leasing jest sposobem na szybkie pozyskanie i dysponowanie nowoczesnym sprzętem, przede wszystkim w dziedzinach, które charakteryzują się szybkim wzrostem postępu technicznego,
 • pozawala na zaspokojenie przejściowego zapotrzebowania przedsiębiorstwa na konkretne środki trwałe (dla przedsiębiorstw nie dysponujących własnymi środkami finansowymi w potrzebnej wysokości oraz wymaganym przez wierzycieli zabezpieczeniem, leasing staje się często jedynym sposobem rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej),
 • stwarza możliwość korzystania z konkretnego majątku trwałego bez ponoszenia jednorazowych nakładów inwestycyjnych, które dla wielu przedsiębiorstw byłyby niemożliwe do sfinansowania, a zatem nie pociąga za sobą zamrożenia środków w majątku trwałym,
 • w porównaniu z uzyskaniem dobra sfinansowanego kredytem lub pożyczką korzystający leasingodawcy stosują zazwyczaj uproszczone procedury weryfikacji potencjalnych klientów, a okres decyzyjny jest stosunkowo krótki (leasingobiorca zyskuje na czasie),
 • poza przypadkami, kiedy pierwsze raty leasingowe są stosunkowo niskie, pozostałe z reguły są stałe i w związku z tym równomiernie obciążają przychody korzystającego,
 • leasingobiorca może skorzystać z możliwości przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy leasingowej na osobę trzecią.
Zatem leasing daje bardzo cenne korzyści podatkowe i jest stosunkowo łatwo dostępnym źródłem finansowania przedsiębiorstw (szczególnie w porównaniu z kredytem bankowym). Poza tym z leasingiem związane są stosunkowo niewielkie wymagania w zakresie kondycji finansowej przedsiębiorstwa i zabezpieczeń wierzytelności.

Wady leasingu polegają głównie na tym, że:
 • wieloznaczność definicji leasingu może stwarzać kłopoty zarówno dla leasingodawcy, jak i leasingobiorcy (każda ze stron może inaczej interpretować istotę leasingu),
 • z punktu widzenia leasingowego minusem jest wysoki koszt pozyskiwania kapitału rzeczowego, tj. maszyn, urządzeń, budynków, które są następnie wykorzystywane przez przedsiębiorstwo w produkcji).
Wyróżnia się najczęściej leasing pośredni i bezpośredni oraz leasing finansowy i operacyjny.

Leasing Wasze opinie

1×3 =