Eszkola

Rodzaje leasingu definicja i przykłady

Przydatne kalkulatory i narzędzia

W praktyce spotykane są przede wszystkim takie rodzaje leasingu, jak:

- leasing pośredni (sprowadza się do tego, że między producentem określonych dóbr a ich użytkownikiem występuje wyspecjalizowane przedsiębiorstwo leasingowe, które nabywa od producenta urządzenia, np. maszynę na swój rachunek i wynajmuje je w drodze umowy leasingowej użytkownikom, tj. leasingobiorcom; leasing pośredni składa się zatem z dwóch lub więcej stosunków prawnych; w transakcji tego typu może wystąpić także instytucja refinansująca operację leasingu, udzielająca pożyczki leasingodawcy; odmianą leasingu pośredniego jest leasing towarowy – w jego przypadku bank udziela firmie leasingowej kredytu na zakup przedmiotu leasingu),

- leasing bezpośredni (polega natomiast na tym, że producent określonego urządzenia zwraca się bezpośrednio do potencjalnego użytkownika, proponując mu zawarcie umowy leasingu jako alternatywy sprzedaży; w leasingu tego typu występują dwie strony transakcji: finansujący (producent), tj. leasingodawca i korzystający, tj. leasingobiorca),

- leasing operacyjny (jest zbliżony do umowy dzierżawy lub najmu; przedmiotem leasingu operacyjnego są środki trwałe np. samochody osobowe, sprzęt komputerowy, które mogą być używane przez wielu kolejnych użytkowników, czyli leasingobiorców i nie są wliczane do aktywów korzystającego, tj. leasingobiorcy; okres umowy leasingu jest stosunkowo krótki, znacznie krótszy od ekonomicznego zużycia obiektu; po zakończeniu umowy przedmiot umowy podlega zwrotowi; cała opłata leasingowa stanowi koszt uzyskania przychodów i pokrywa okresowe konserwacje oraz naprawy przedmiotu umowy; podatek VAT jest doliczany proporcjonalnie do każdej raty leasingowej),

- leasing finansowy (dotyczy długoterminowej umowy, której okres zbliżony jest do okresu ekonomicznego zużycia; finansujący, czyli leasingodawca nie ma możliwości odstąpienia od umowy, natomiast jeśli odstąpi od niej przedsiębiorstwo, będzie musiało zapłacić właścicielowi obiektu odszkodowanie; leasingodawca w leasingu finansowym nie inwestuje w przedsiębiorstwie kapitału w formie pieniężnej, lecz w formie rzeczowej i jest to leasingowy środek trwały; z tej inwestycji, podobnie jak inni wierzyciele, leasingodawca oczekuje realizacji stopy zwrotu, czyli zyskowności; w leasingu finansowym jedynie część odsetkowa opłaty leasingowej zwiększa koszty uzyskania przychodów, tworząc efekt osłony podatkowej, tj. w wyniku poniesionych kosztów zmniejszają się obciążenia podatkowe; opłata nie pokrywa kosztów napraw i konserwacji; podatek VAT w leasingu finansowym musi być zapłacony w całości już na początku transakcji).

Wymienia się również leasing zwrotny, który polega na tym, że korzystający np. z maszyny produkcyjnej, jest jej właścicielem i zbywa ją leasingodawcy za ustaloną cenę, aby następnie otrzymać ją do korzystania z tytułu leasingu i używać jej w zamian za płacone raty leasingowe. Leasing zwrotny zapewnia korzystającemu używanie maszyny produkcyjnej i jednocześnie zapewnia uzyskanie środków finansowych zapewniających np. możliwości inwestycyjne, poprawę płynności finansowej.

W Polsce większość zawieranych umów leasingowych dotyczy leasingu operacyjnego. Wynika to prawdopodobnie z tego, że leasingodawca np. może płacić VAT w ratach (nie musi go płacić w całości od razu przy podpisywaniu umowy leasingu), przy zakupie nowego samochodu osobowego koszty może rozliczyć na dwa lub trzy lata.

Rodzaje leasingu Wasze opinie

6×6 =

Oprócz rodzaje leasingu może Ci się przydać