Eszkola

Marketing definicja i przykłady

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Marketing to sposób myślenia i działania, oparty na przekonaniu, że zaspokajanie potrzeb nabywców sprzyja realizacji celów przedsiębiorstwa. Zatem zaspokajanie potrzeb nabywców może pozwolić przedsiębiorstwu nie tylko na maksymalizowanie stopnia realizacji celów, ale również na redukcję ryzyka związanego z działaniem na rynku. Innymi słowy: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb nabywców. Jest to sposób działania firmy na rynku, który polega na:
  • identyfikowaniu (określaniu) i kształtowaniu potrzeb nabywców,
  • ustalaniu, które z tych potrzeb firma może najlepiej zaspokoić,
  • zaprojektowaniu odpowiednich produktów oraz mobilizowaniu każdego pracownika, by działał na rzecz zaspokojenia tych potrzeb.
Z marketingiem wiążą się takie pojęcia, jak:

- potrzeba (jest ona podstawowym pojęciem w marketingu i oznacza odczuwalny stan braku, czyli różnicę między sytuacją, w jakiej znajduje się konsument, a tą, w jakiej chciałby się znaleźć; konsument na początku dąży do zaspokojenia potrzeb fizjologicznych, np. potrzeba jedzenia, snu, bez których nie może żyć i funkcjonować; po zaspokojeniu potrzeb najważniejszych, konsument zaczyna odczuwać inne potrzeby, przy czym niektóre z nich mogą być zaspokojone przez dobra materialne, np. potrzeba wygodnego życia może być zaspokojona przez posiadanie pralki, telewizora, natomiast inne potrzeby konsumenta są zaspokajanie przez usługi, np. potrzeba doznawania przyjemności może być zaspokojona przez wizytę w restauracji),

- produkt (w ujęciu marketingowym produktem jest wszystko to, co można nabywcom zaoferować na rynku i co jest w stanie zaspokoić określoną potrzebę lub pragnienie; produktem może być przedmiot, usługa, osoba, miejsce, organizacja lub idea, a więc zarówno rzecz posiadająca cechy fizyczne, np. kolor, wymiary, jak i usługa niemająca takich cech),

- wartość dla klienta (w ujęciu marketingowym wartość to ocena konsumenta, całkowitej zdolności produktu do zaspokojenia potrzeby – klienci nie oceniają produktów w sposób obiektywny, patrzą na nie zawsze ze swojego punktu widzenia, stąd w marketingu wartość dla klienta nazywana jest wartością postrzeganą; wartość postrzegana jest uzależniona od uzyskanych przez nabywcę korzyści, ocenianych subiektywnie; chodzi o to, że konsumenci kupują produkty, które najlepiej zaspokajają ich potrzeby, tj. spośród wielu dostępnych na rynku dóbr i usług dokonują wyboru tych, które w ich rozumieniu przynoszą im największe korzyści),
wymiana (zgodnie z ujęciem marketingowym konsumenci zaspokajają swoje potrzeby drogą wymiany i aby ta wymiana mogła nastąpić, muszą być spełnione następujące warunki: muszą brać w niej udział co najmniej dwie osoby, każda z nich musi mieć coś wartościowego do zaoferowania, każda ze stron musi wyrazić chęć wejścia w układ z pozostałymi, każda ze stron musi mieć swobodę przyjęcia lub odrzucenia oferty, każda ze stron musi być zdolna do komunikowania się i dostarczenia oferty),

- transakcja (w ujęciu marketingowym polega na wzajemnym sprzedawaniu wartości przez dwie strony, tzn. jedna ze stron daje coś drugiej i otrzymuje coś w zamian; transakcja to dokonywanie wymiany handlowej między dwiema stronami i składają się na nią co najmniej dwie rzeczy mające wartość, uzgodnione warunki oraz czas i miejsce zawarcia umowy.

Stosując marketing przedsiębiorstwo, w celu osiągnięcia celu swoich działań, wykorzystuje szereg instrumentów. Do najważniejszych wśród nich należy promocja. Dzięki niej przedsiębiorstwo komunikuje się z rynkiem oraz wspiera sprzedaż swoich produktów. Adresatami promocji są np. klienci, dostawcy, pracownicy przedsiębiorstwa. Najważniejszymi elementami promocji są: reklama (to masowa, odpłatna i bezosobowa forma przedstawiania i popierania produktów, usług lub idei określonych przez nadawcę), sprzedaż osobista (polega na bezpośrednich kontaktach sprzedawcy z jednym lub kilkoma potencjalnymi nabywcami, mających na celu sprzedaż produktów) oraz public relations (to działalność długofalowa, która zawsze jest zorganizowana i celowa; chodzi w niej o prezentowanie całej działalności przedsiębiorstwa).

Marketing Wasze opinie

8+4 =