Eszkola

Outplacement definicja i przykłady

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Outplacement (inaczej zwolnienia monitorowane) jest częścią zarządzania zasobami ludzkimi, zakładającą bardzo poważne traktowanie każdego pracownika, niezależnie od tego, w jakiej znajduje się sytuacji. Polega on na świadczeniu pomocy zwalnianym pracownikom w odnalezieniu się na rynku pracy (przykładowo wskazaniu redukowanym pracownikom nowych miejsc pracy) oraz przygotowaniu ich do aktywnego jej poszukiwania (przykładowo pomoc w uczynieniu zwalnianych pracowników bardziej atrakcyjnymi dla przyszłych pracodawców, pomoc w pisaniu listów motywacyjnych i cv oraz przygotowaniu ich do rozmów kwalifikacyjnych i właściwego zaprezentowania się). Innymi słowy: Outplacement jest działaniem dobrowolnym ze strony pracodawcy (finansowanym i autoryzowanych przez niego), które ma na celu łagodzenie skutków redukcji zatrudnienia. Jednak nie należy tego działania rozumieć jako gwarancji znalezienia pracy.

Działania składające się na outplacement są organizowane przez profesjonalistów w tej dziedzinie (wyspecjalizowanych przedsiębiorstw doradczych do spraw outplacementu i innych podmiotów z rynku pracy) we współpracy z przedsiębiorstwem, które ma zamiar przeprowadzić zwolnienia zatrudnionych pracowników. Działania te tworzą system wszechstronnej i kompleksowej opieki, mający na celu ograniczenie wszelkiego rodzaju dolegliwych skutków redukcji zatrudnienia i w maksymalnym stopniu ułatwienie zwalnianym pracownikom przyszłą aktywizację zawodową. System ten obejmuje opiekę:
  • menedżerską (np. pomoc w zrozumieniu zasad panujących na rynku pracy i w zdobyciu marketingowego podejścia do poszukiwania nowej posady),
  • organizacyjno-prawną (np. wydanie pracownikowi świadectw i opinii, pomoc przy zawieraniu nowych umów lub rejestrowania działalności gospodarczej na własny rachunek; pomoc taka daje zwolnionym pracownikom poczucie pewności co do tego, że znajdą rozwiązanie swoich problemów),
  • instytucjonalną (np. udzielanie zwalnianym pracownikom odpraw),
  • psychosocjologiczną (np. rozmowy z psychologiem, które pomagają w zmianie nastawienia zwalnianych pracowników, motywują ich do dalszego działania, podnoszą samoocenę pracowników; pomoc psychologiczna: pozwala zwalczyć stres, jaki wywołuje u pracownika zwolnienie; opieka psychologiczna daje wsparcie zwalnianej osobie, np. poprzez przekonywanie pracownika o tym, że wypowiedzenie nie musi oznaczać końca jego kariery zawodowej, a może być ono wyzwaniem, jego szansą rozwoju, kariery, awansu i lepszych zarobków, a zarazem stratą dla przedsiębiorstwa; dzięki temu zmniejsza się poczucie porażki, niepowodzenia i zagrożenia zwalnianych pracowników),
  • medyczną (stosowana w razie potrzeby, np. badania lekarskie osób zwalnianych z pracy).
Zatem outplacement oznacza ostrożne, z pełnią zrozumienia ich obecnej sytuacji, obchodzenie się ze zwalnianymi pracownikami. W konsekwencji takie podejście zapobiega utrwaleniu się w nich niekorzystnej sytuacji zawodowej i osobistej na lokalnym rynku pracy.

W sytuacji konieczności przeprowadzenia redukcji zatrudnienia w przedsiębiorstwie uruchomienie programu outplacementu:
  • zapobiega lub znacznie ogranicza niezdrową konkurencję i konflikty wśród zagrożonych zwolnieniem pracowników oraz pozwala nadzorować ich zachowania w trakcie trwania okresu wypowiedzenia,
  • zmniejsza poczucie zagrożenia, frustracji oraz niepowodzenia wśród zwalnianych pracowników,
  • daje pracownikowi wsparcie w postaci rekomendacji, dodatkowych porad oraz szkoleń (pracownik ma możliwość skorzystania z usług profesjonalistów, kompetentnych analiz rynku pracy, ocen rozwoju branż, sytuacji gospodarczej kraju, trendów rozwojowych oraz zapotrzebowania na określonych specjalistów).
Outplacement jest bardzo dobrze oceniany przez pracowników, tj.:
  • menedżerowie uważają tego typu usługi za pożądane (według nich korzystanie z działań oferowanych przez outplacement nie świadczy o braku umiejętności pracowników, lecz stanowi dla nich pomoc w nieznanej sytuacji),
  • pracownicy zajmujący niższe stanowiska na początku są zaskoczeni, że przedsiębiorstwo zwalniając ich, chce im wyświadczyć dodatkowe usługi, natomiast z drugiej strony wątpliwie oceniają wartość tego rodzaju doradztwa (jednak po pierwszych spotkaniach ze specjalistami do spraw outplacementu nabierają do niego pozytywnego nastawienia).

Outplacement to program, który wzmaga aktywność, pozwalając się skupić na przyszłości, a nie przeszłości. Zaletą tego programu jest to, że firmy zajmujące się outplacementem skupiają się na przekazywaniu zwalnianym pracownikom wiedzy praktycznej, a nie teoretycznej.

Outplacement Wasze opinie

1×5 =