Eszkola

Działania na rzecz ochrony środowiska

Ochrona środowiska to wszystkie działania dążące do utrzymania środowiska naturalnego w jak najlepszym stanie. Obejmuje zarówno próby naprawy tego, co zostało zniszczone, jak również działania na rzecz zapobiegania podobnym zdarzeniom.
W myśl ustawy o prawie ochrony środowiska polega ona na przywracaniu równowagi środowiskowej, czyli na racjonalnym kształtowaniu środowiska, jak również na gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasada zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom.
W tym celu są stosowane strategie zachowawcze, technologiczne, planistyczne. 
Pierwsza  nich jest prowadzona w celu zachowania środowiska w jak najmniej zmienionym stanie, dzięki stosowaniu norm, nakazów i zakazów prawnych.  Strategie technologiczne mają na celu ochronę środowiska przed szkodliwymi substancjami. Ostatnia z nich polega na uświadamianiu społeczeństwa o potrzebie zachowań proekologicznych.
Koordynacją działań na rzecz ochrony środowiska w skali światowej zajmuje się Program Środowiskowy Narodów Zjednoczonych – UNEP.  Prowadzi również stałe monitorowanie jego stanu. 

Wśród międzynarodowych organizacji działających na skalę światową należy wymienić Światowy Fundusz na Rzecz Środowiska Naturalnego, Światową Organizację Zdrowia, Organizację do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, Międzynarodową Unia Ochrony Przyrody i jej zasobów. 
Światowy Fundusz na Rzecz Środowiska Naturalnego – WWF ma na celu ochronę środowiska i procesów ekologicznych. Szczególną uwagę zwraca na lasy, rzeki, jeziora, oceany. 
Światowa Organizacja Zdrowia – WHO prowadzi kampanie społeczne na temat zdrowia na tle zmian środowiska naturalnego. 
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i jej Zasobów zajmuje się ochroną zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, krajobrazu, prawnymi i administracyjnymi zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska. Prowadzi Czerwoną Księgę roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem. 
Przez ONZ została również uchwalona Światowa Karta Przyrody określająca prawa i obowiązki człowieka wobec przyrody.
Na konferencji w Rio de Janeiro został przyjęty program działań nazwany Agendą 21 – swoisty program określający warunki jakie należy spełnić, żeby mogła zaistnieć era ekologiczna. 
W skali lokalnej ochrona środowiska należy do obowiązku każdego mieszkańca Ziemi. Tym co pomoże ochronić środowisko przed zanieczyszczeniami jest przede wszystkim ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwach domowych, segregację odpadów i recykling. 
W skali kraju należy ograniczyć eksploatację surowców mineralnych, wprowadzić filtry zmniejszające wydzielanie szkodliwych pyłów i gazów. 
 

Działania na rzecz ochrony środowiska Wasze opinie

8-2 =