Eszkola

Metody statystyczne - opis

Metody statystyczne są metodami służącymi do badania oraz opisywania zbiorowości statystycznych. Do metod statystycznych zaliczyć możemy m.in.:

  • Miary położenia służące, jak sama nazwa wskazuje, do określania położenia zmiennych. Miary te mają zastosowanie jedynie w przypadku zbiorowości jednorodnych. Podzielić je można na: przeciętne (zbiorowość statystyczna jako całość, natomiast my wskazujemy na przeciętny poziom cechy, pomijamy przy tym różnice pomiędzy poszczególnymi jednostkami), tj. średnie klasyczne (np. arytmetyczna, harmoniczna) oraz średnie pozycyjne (np. mediana) oraz kwartyle (dają nam informację o rozkładzie zmiennej oraz opisują kształt takiego rozkładu). 
  • Miary zmienności pozwalają nam ustalić stopień zróżnicowania badanej przez nas zbiorowości pod względem jakiejś konkretnej cechy. Można je podzielić na bezwzględne (np. rozstęp, odchylenie standardowe, wariancja) oraz względne (współczynnik zmienności). 
  • Miary asymetrii określają zarówno kierunek, jak i siłę asymetrii. Mówią nam one, czy większa część badanej populacji plasuje się powyżej, czy poniżej przeciętnego poziomu badanej cechy. Asymetrię rozkładu możemy badać porównując modę, medianę oraz średnią. Do takich miar możemy zaliczyć np. współczynnik asymetrii stosowany do określenia siły oraz kierunku asymetrii - im większa wartość takiego współczynnika, tym silniejsza asymetria.
  • Miary spłaszczenia, koncentracji wskazują na pewne nierównomierne rozdysponowanie danej wartości cechy pomiędzy elementy próby losowej. Do takiej miary można zaliczyć np. kurtozę, czyli miarę skupienia poszczególnych obserwacji wokół średniej.

Metody statystyczne pozwalają na stosunkowo szybki przegląd danych oraz ich analizę. Metoda statystyczna jest zaliczana do jednej z metod badań naukowych. Stosowana jest wszędzie tam, gdzie zależy nam na poznaniu pewnych prawidłowości w zakresie zjawisk masowych, np. gdy badamy problemy ekonomiczne, demograficzne. Można tutaj korzystać również z testowania hipotez, które polega na szacowaniu, czy pewne założenia będą prawdziwe dla badanego przez nas zbioru danych. Jeżeli mowa o analizie danych, uznajemy wówczas, że wynik testowania hipotez jest statystycznie istotny, gdy wyniki te nie mogły się zdarzyć losowo. Jest to metoda stosowana dość powszechnie m.in. w naukach przyrodniczych.

 

Metody statystyczne Wasze opinie

1+1 =