Eszkola

Metody analizy danych statystycznych - opis

Badanie statystyczne jest złożonym procesem, którego celem jest uzyskanie zamierzonych informacji poprzez całokształt czynności badawczych. Zarówno zbieranie, gromadzenie, jak i opracowywanie danych statystycznych to zaledwie tylko część badania, ponieważ po zebraniu materiału statystycznego należy przedstawić wyniki w formie obliczeń, opracowań i analiz. Dogłębne poznanie metod analizy danych statystycznych jest istotne dla każdego, kto chciałby zająć się szeroko pojętą analizą danych. Niezwykle istotne jest poznanie wad każdego sposobu analizy, aby badacz miał świadomość błędów, jakie może popełnić. 

Do metod analizy danych statystycznych zaliczamy:

  • analizę wariancji (ANOVA) służącą do badania obserwacji zależnych od jednego lub wielu działających jednocześnie czynników; wyjaśnia nam z jakim prawdopodobieństwem wyodrębnione wcześniej czynniki mogą być powodem różnic pomiędzy obserwowanymi przez nas średnimi grupowymi,
  • analizę korelacji, która polega na badaniu, czy dwie zmienne są ze sobą istotnie statystycznie powiązane; sprawdza również, czy jakiekolwiek dwie cechy, atrybuty bądź własności (wyrażone liczbowo) współwystępują ze sobą; obliczony współczynnik zawsze waha się między -1 a 1;
  • analizę przeżycia badającą procesy, w których interesuje nas czas, jaki upłynie do (pierwszego) wystąpienia pewnego zdarzenia (zdarzeniem tym może być np. śmierć pacjenta lub odejście pracownika z firmy),
  • analizę regresji opisującą współzmienność kilku zmiennych poprzez odpowiednie dopasowanie do nich funkcji; analiza ta umożliwia nam przewidywanie nieznanych wartości jednych zmiennych na podstawie znanych wartości innych,
  • analizę czynnikową, której celem jest opisanie zależności pomiędzy zaobserwowanymi, skorelowanymi zmiennymi przy pomocy możliwie jak najmniejszej nieobserwowanej ich liczby nazywanej czynnikami bądź faktorami, które są wzajemnie nieskorelowane,
  • analizę dyskryminacyjną, która rozstrzyga, które zmienne niezależne w najlepszy sposób będą dzielić dany zbiór przypadków na występujące w naturalny sposób grupy, opisane jakościową zmienną zależną,
  • analizę szeregów czasowych, która bada własności szeregów czasowych, a także prognozuje na ich podstawie,
  • analizę kanoniczną, która pozwala badać związki pomiędzy dwoma zbiorami zmiennych.

Metody analizy danych statystycznych Wasze opinie

5-4 =

Oprócz metody analizy danych statystycznych może Ci się przydać