Eszkola

Test W Kendalla. Tesst nieparametryczny - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Test W Kendalla

Test W Kendalla jest nieparametrycznym testem statystycznym dla porównywania kliku prób zależnych. Jest nieparametrycznym odpowiednikiem analizy wariancji w schemacie wewnątrzgrupowym. Test ten inaczej zwany jest współczynnikiem zgodności Kendalla. Obliczany jest współczynnik od 0 do 1, gdzie 0 oznacza brak jakiejkolwiek zgodności (podobieństwa) pomiędzy mierzonymi zmiennymi a 1 oznacza całkowitą zgodność. 

Zmienne użyte w analizie W Kendalla muszą być mierzone na skali co najmniej porządkowej. Nie musi być to skala ilościowa jak w przypadku analizy wariancji. Test ten nie wymaga również badania założeń dotyczących podobieństwa rozkładów zmiennych do rozkładu normalnego oraz badania sferyczności. Dlatego też stanowi nieparametryczny odpowiednik analizy wariancji. Uzyskane wyniki powinny zostać poddane rangowaniu, czyli uszeregowaniu wyników od najniższego do najwyższego. 

Choć ten test zalicza się do nieparametrycznych odpowiedników analizy wariancji w schemacie wewnątrzgrupowym (jak również: test Friedmana) to w praktyce wykorzystywany jest do oceny zgodności rankingów, ocen pochodzących z różnych źródeł, ale dotyczące tej samej rzeczy, tego samego zjawiska. Jest to test najczęściej wykorzystywany do oceny zgodności ocen dokonywanych przez sędziów kompetentnych. 

Przykład zastosowania: 
Pewna grupa więźniów w zakładzie penitencjarnym została poddana obserwacji pod względem ich agresywności w zachowaniu. Aby wykluczyć subiektywną ocenę jednego wychowawcy ocenę dokonywało kilku obserwatorów (wychowawców). Dzięki pozytywnej ocenie wychowawców obserwowana osoba mogła ubiegać się o przedterminowe zwolnienie. Obserwatorzy zapisywali oceny zachowania według specjalnie skonstruowanego klucza. Aby wykazać czy wychowawcy są zgodni w dokonywanych ocenach wykorzystano współczynnik zgodności Kednalla. Wykazano wysoką zgodność sędziów co oznaczało, że subiektywizm w ocenie zachowania więźniów był zredukowany. 

Test W Kendalla Wasze opinie

5×3 =