Eszkola

Semiwariancja, semiodchylenie standardowe - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Semiwariancja, jak sama nazwa wskazuje jest "połówkową" wariancją. Semiwariancja obliczana jest z tylko części zebranych wyników, najczęściej z wyników poniżej średniej bądź przyjętego wyniku. "Tradycyjna" wariancja jest miarą zmienności wyników, rezultatów, zarówno tych, które są powyżej jak i poniżej jak i te równe średniej. Semiwariancja natomiast bierze pod uwagę tylko te, które są poniżej średniej bądź przyjętego wyniku.

Pojęcie semiwariancji najczęściej stosowane jest w ekonomii, oceny ryzyka związanego z inwestowaniem. W przypadku analizy danej inwestycji, np inwestowanie w kurs akcji semiwariancja daje nam obraz zmienności występowania negatywnych skutków inwestycji. Obliczenie wariancji dostarczyłoby nam informacji o tym jakie wahania kursu akcji z założonym prawdopodobieństwem możemy się spodziewać. Semiwariancja natomiast dostarcza nam informacji odnośnie wahań dla nas negatywnych (jeżeli spadek kursu będzie dla nas zjawiskiem negatywnym), czyli spadku ceny akcji poniżej jakiegoś poziomu. W tym przypadku chcemy analizować jedynie zjawiska niekorzystne. W tym przypadku zmienność zjawisk "pozytywnych" nie obciąża miary dla wyników niekorzystnych. 

Za pomocą semiwariancji określane jest ryzyko inwestycji. Miara ta pozwala oszacować jakich negatywnych fluktuacji możemy się spodziewać.

Należy zaznaczyć, że obliczając semiwariancję nie koniecznie musimy obliczać ją dla średniej empirycznej. Możemy wprowadzić inną wartość, np założony cel inwestycyjny bądź też poziom braku straty. Dopiero wyniki poniżej założonego poziomu będą przez nas określane wynikami negatywnymi.

Analogicznie do semiwariancji możemy mówić o odchyleniu standardowym. Zależność pomiędzy semiwariancją i semiodchyleniem standardowym jest analogiczną do zależności pomiędzy wariancją i odchyleniem standardowym w ujęciu tradycyjnym. Semiodchylenie pozwala nam oszacować wielkość zmienności w jednostkach standardowych.

Semiwariancja, semiodchylenie standardowe Wasze opinie

1+9 =