Eszkola

I prawo Faradaya wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Masa substancji wydzielonej na katodzie lub anodzie jest wprost proporcjonalna do czasu trwania elektrolizy i natężenia prądu:

\(m = k \cdot I \cdot t\)

lub

\(m= k \cdot q\)

Wyjaśnienie symboli:

\(m\) - masa produktu wydzielonego na elektrodzie \([\dfrac{g}{C} \cdot A \cdot s = \dfrac{g}{C} \cdot \dfrac{C}{s} \cdot s = g]\)

\(k\) - współczynnik proporcjonalności (równoważnik elektrochemiczny) \([\dfrac{g}{C}]\)

\(I\)natężenie prądu \([\dfrac{C}{s} = A]\)

\(t\) - czas \([s]\)

\(q\) - ładunek przepływający przez elektrodę \([C]\)

Prawa Faradaya określają związek między ładunkiem elektryczności przepływającym przez roztwór a masą substancji wydzielonej na elektrodach podczas przepływu tego ładunku. Ładunek 1 mola elektronów opisywany jest przez 1 farad: 1 farad = 1 F = ładunek 1 mola ektronów = 96500 . Warrtość 1 farada jest bezpośrednia konskwencją wartości stałej Faradaya: \(F = 96500 \dfrac{C}{mol}\). W układzie SI jednostką równoważnika proporcjonalności jest \([\dfrac{kg}{C}]\)


Jednostki:

\(g\) - gram

\(C\) - kulomb

\(A\) - amper

\(s\) - sekunda


Wzór na wpółczynnik proporcjonalności

II prawo Faradaya

Wzór na ładunek elektryczny

Wzór na wydajność prądowa

I prawo Faradaya - jak stosować w praktyce?

3×3 =