Eszkola

Równanie Nernsta wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Równanie Nernsta ma postać:

\(E = E^o + \dfrac {RT}{nF} ln[Me^{n+}]\)

lub

\(E = E^o + \dfrac{0,059 }{n} log[Me^{n+}]\)

Wyjaśnienie symboli:

\(E\) - potencjał elektrody \([V]\)

\(E^o\) - standardowy potencjał elektrody \([V]\)

\(R\) - stała gazowa \(R = 8,31447 \: \dfrac{J}{mol \cdot K}\)

\(T\) - temperatura \([K]\)

\(F\) - stała Faradya \(F = 96500 \: \dfrac{C}{mol}\)

\([Me^{n+}]\) - stężenie molowe jonów metalu w półogniwie \([\dfrac{mol}{dm^3}]\)


Równanie Nernsta pozwala obliczyć potencjał elektrodowy jeżeli alektroda I rodzaju nie jest elektrodą standardową, czyli płytka metalowa zanurzona w roztworze o stężeniu różnym od 1 mol/dm3 .


Jednostki:

\(V\) - wolt

\(mol\) - mol

\(C\) - kulomb

\(K\) - kelwin

\(dm^3\) - decymetr sześcienny


Wzór na siłę elektromotoryczną ogniwa

Równanie Nernsta - jak stosować w praktyce?

6×2 =