Eszkola

Oddychanie komórkowe – charakterystyka

Oddychanie komórkowe to proces kataboliczny. Polega on na rozkładzie złożonych związków organicznych do prostych związków organicznych lub nieorganicznych. Towarzyszy temu uwalnianie energii.Część energii jest magazynowana w cząsteczkach ATP, część jest uwalniana w postaci ciepła. Najważniejszym substratem w oddychaniu komórkowym jest glukoza.

Utlenienie beztlenowe jest procesem wieloetapowym, zachodzącym w różnych częściach komórki zawsze w obecności enzymów. Utlenianiu ulegają uzyskiwane bezpośrednio z pożywienia

Oddychanie komórkowe dzieli się na:

  1. z udziałem tlenu-oddychanie tlenowe
  2. bez udziału tlenu:

Podział organizmów ze względu na tolerancję tlenu w środowisku:

  • aeroby-tlenowce
  • anaeroby obligatoryjne- beztlenowce bezwzględne
  • anaeroby fakultatywne -beztlenowce względne

Oddychanie tlenowe

W komórkach prokariotycznych oddychanie tlenowe zachodzi częściowo  w cytozolu, a częściowo we wpukleniach błony komórkowej.

W komórkach eukariotycznych większość etapów oddychania tlenowego zachodzi w mitochondriach.

Sumaryczne równanie reakcji oddychania tlenowego :

C6H12O6 + 6 O2 --------------> 6 CO2 + 6 H2O + energia

Etapy oddychania tlenowego ich lokalizacja w komórce eukariotycznej:

  1. Glikoliza- zachodzi w cytozolu.
  2. Reakcja pomostowa- zachodzi w matrix mitochondrium.
  3. Cykl Krebsa- zachodzi w matrix mitochondrium
  4. Łańcuch oddechowy- zachodzi w wewnętrznej błonie mitochodnrium

Oddychanie komórkowe Wasze opinie

2×3 =

Oprócz oddychanie komórkowe może Ci się przydać