Eszkola

Geny i genomy - charakterystyka

Warto wyjaśnić kilka podstawowych pojęć związanych z genami.

Co to właściwie jest gen?

Gen to fragment cząsteczki DNA, który zawiera informacje potrzebne do wytworzenia jednego łańcucha polipeptydowego lub jednej cząsteczki RNA. Co ważne gen jest podstawową jednostką dziedziczności.

Ekson - jest to odcinek genu kodujący informację genetyczną.

Intron - odcinek genu, który nie pełni funkcji kodującej.

Jak wygląda struktura genu?

W genie wyróżnić można dwie sekwencję: Sekwencje kodujące, które wyznaczają kolejność aminokwasów w kodowanym przez gen łańcuchu polipeptydowym lub kolejność nukleotydów w kodowanym RNA oraz sekwencje niekodujące, czyli takie, które nie zawierają informacji o budowie wytwarzanej cząsteczki.

Jakie mamy rodzaje genów?

- Geny ciągłe

- Geny nieciągłe

Geny ciągłe występują u organizmów prokariotycznych. Natomiast nieciągłe u organizmów eukariotycznych.

Co to jest genom?

Genom to kompletna informacja genetyczna organizmu lub wirusa. Składa się ona z genów oraz pozagenowego DNA. Budowę genomu możemy podzielić na :

- Geny

- DNA pozagenowy.

Na geny składają się części strukturalne i części regulatorowe. DNA pozagenowy zbudowany jest z pseudogenów, sekwencji powtarzalnych, pozostałych sekwencji DNA pozagenowego.

 

Geny i genomy Wasze opinie

5×4 =