Eszkola

Relatywistyczne prawo składania prędkości wzór

Relatywistyczne prawo składania prędkości ma postać:

\(v_{1+2} = \dfrac{v_1 \pm v_2}{1 + \frac{v_1 v_2}{c^2}}\)
Wyjaśnienie symboli:

\(v_1, v_2\) - prędkości obiektów 1 i 2 wyznaczone przez obserwatora nieruchomego

\(v_{1+2}\) - prędkość obiektu 1 wyznaczona przez obserwatora w obiekcie 2 (lub odwrotnie)

\(c\) - prędkość światła w próżni \((c = 299\: 792 \: 458 \frac{m}{s})\)

 

Oba obiekty poruszają się wzdłuż tej samej osi. Znak "+" dla zbiżania się, "-" dla oddalania się. Dla prędkości małych w porównaniu z prędkością światła

\(v_{1+2} \approx v_1 \pm v_2\)

Relatywistyczne prawo składania prędkości - jak stosować w praktyce?

6+2 =